Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman [et al.] // Nature. – 2015. – Vol. 520, Iss. 7548. – P. 429–431.

Сан-Франциська декларація про оцінку наукових досліджень. – 2012.

СТАТТІ ТА МОНОГРАФІЇ

2018-2021

Bornmann L. Count highly-cited papers instead of papers with h citations: use normalized citation counts and compare "like with like"! / Lutz Bornmann, Loet Leydesdorff // Scientometrics. – 2018. – Vol. 115, Issue 2. – P. 1119–1123.

Davis P. Journal Citation Indicator. Just Another Tool in Clarivate’s Metrics Toolbox? / Phil Davis //The Scholarly Kitchen: official blog of Society for Scholarly Publishing. – 2021.

Leydesdorff L. hα : the scientist as chimpanzee or bonobo / Loet Leydesdorff, Lutz Bornmann, Tobias Opthof // Scientometrics. – 2019. – Vol. 118, Issue 3. – P. 1163–1166.

Rousseau R. Naukometriya, Nalimov and Mul’chenko / Ronald Rousseau // COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management. – 2021. – Vol. 15, Issue 1. – P. 213–224. DOI: 10.1080/09737766.2021.1943042

Бакуменко В. До питання оцінювання наукових результатів українських учених / В. Бакуменко, Н. Чала, М. Цедік // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2021. – Вип. 1. – С. 15–26.

Іванова С. М. Оцінювання результативності науково-педагогічної діяльності: наукометричні показники та метрики / С. М. Іванова, А. В. Кільченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 8 квітня, 2021 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – № 7. – С. 141–144.

Мриглод О. І. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське / О. І. Мриглод, С. А. Назаровець // Вісник НАН України. – 2019 – №9. – С. 81–94. – DOI: 10.15407/visn2019.09.081.

Назаровець С. Проект Open Ukrainian Citation Index (OUCI): ідея, принцип роботи та перспективи розвитку / С. Назаровець // Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 3. – С. 10–13.

Шиненко М. А. Застосування наукометричних показників для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень / М. А. Шиненко, А. В. Кільченко, С. М. Тукало // Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали науково-практичної конференції, 11 лютого 2021 р., м. Київ / упоряд.: О. П. Пінчук, Н. В. Яськова. – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. – С. 89–93.

Ярошенко Т. О. Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів / Т. Ярошенко, О. Ярошенко // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2020. – № 5. – С. 108–26.

2008-2017

Corrall S. Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research [Eelectronic resource] / Sheila Corrall, Mary Anne Kennan, Waseem Afzal // Library Trends. – 2013. – Vol. 61, № 3. – P. 636–674.

Mingers J. A review of theory and practice in scientometrics / John Mingers, Loet Leydesdorff // European Journal of Operational Research . – 2015. – Vol. 246, iss. 1. – P. 1–19. – DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.002.

Pinto M. J. New questions arise: are bibliometric indicators adequate for evaluating the scientific production of the Social Sciences and Humanities? / Maria João Pinto, Sofia Fernandes // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) : SI Bibliometrics and Scientometrics. – 2015. – January. – P. 161–169.

The counting house: measuring those who count. Presence of Bibliometrics, Scientometrics, Informetrics, Webometrics and Altmetrics in the Google Scholar Citations, ResearcherID, ResearchGate, Mendeley & Twitter [Working paper] / Alberto Martin-Martin, Enrique Orduna-Malea, Juan M. Ayllon, Emilio Delgado Lopez-Cozar. – 2016. – 60 p.

Асеев Г. Г. Соотношение различных метрических исследований в науковедении / Г. Г. Асеев // Системи обробки інформації . – 2017. – Вип. 1 (147). – С. 119–126.

Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Г. Асєєв // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 2 (232). – С. 3–10.

Бушуєв С. Д. Наукометричні бази: характеристики, можливості і завдання / С. Д. Бушуєв, А. О. Білощицький, В. Д. Гогунський // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 18. – С. 145–152.

Волх Р. О. Система оцінки українських фахових видань / Р. О. Волх // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2008. – Вип. 1. – С. 57–94.

Гальчевська О.А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О. А. Гальчевська // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – Вип. 23. – С. 115–126.

Копанєва В. О. Наукометрія у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. О. Копанєва // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Копанєва Є. Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – С. 29–35.

Король Т. П. Терминология и определение библиометрических показателей / Т. П. Король // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Кухарчук Є. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 7–11.

Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 3. – С. 50–52.

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : монографія / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 173 c.

Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 2–29.

Нікітенко О. М. Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних [Електронний ресурс] / О. М. Нікітенко, Н. В. Плеченко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Пасмор Н. П. Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу / Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог // Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 325–337.

Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 2. – С. 10–13.

ВЕБІНАРИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Касьянов П. Использование современных наукометрических показателей : [презентация] / П. Касьянов // Наукова комунікація в цифрову епоху : IV міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 30-31 березня 2016 р. / Наукова бібліотека НаУКМА.

Назаровець М. Бібліометричні інструменти Scopus [Відеозапис] : [вебінар] / М. Назаровець ; Еlsevier. – 22.05.2020.

Тихонкова І. Відповідальна наукометрія [Відеозапис] : [вебінар] / І. Тихонкова ; Clarivаtе. – 05.04.2021.

Тихонкова І. Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters) для якісних наукових досліджень : [матеріали методичного семінару] / Ірина Тихонкова ; Thomson Reuters. – 2016.

Тихонкова І. Оцінка наукової діяльності університету за допомогою наукометричних ресурсів Web of Science та InCites. Як врахувати всі здобутки? : [презентація] / І. Тихонкова // Інформаційний простір бібліотеки: міжнар. наук.- практ. конференція, Львів, 18-19 травня 2017 р. / НТБ Національного університету "Львівська політехніка".

Щуцкой П. Использование наукометрических инструментов для оценки научной результативности и выработки стратегии научной деятельности : [презентація] / П. Щуцкой, А. Локтев // Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи: міжнар. наук.-практ. конференція, Київ, 11-13 жовтня 2016 р. / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Ярошенко Т. Університет та сучасні виклики наукометрії : [презентація] / Т. Ярошенко // Наукова комунікація в цифрову епоху: IV міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 30-31 березня 2016 р. / Наукова бібліотека НаУКМА.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Матеріали з бібліометрії та наукометрії

Наука та метрика – перше видання в Україні з наукометрії

Наукові метрики – матеріали на допомогу проведення та представлення наукових досліджень

Цифровые инструменты исследователей – пошукові системи, візуалізація статей, пошук та обмін даними, наукові комунікації, управління проектами, онлайн-органайзери, бібліографічні менеджери тощо

Вебінари українською від Clarivate – розклад

Clarivate Analytics українською – записи вебінарів

Elsevier для України – онлайн-тренінги та семінари

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги