Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Вища освітаІнформайійно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном

Освіта.ua. інтернет-портал про освіту в Україні та за кордоном

Освітня політика. Портал громадських експертів

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України – репозитарій академічних текстів наукових установ НАПН України

Періодичні видання та збірки наукових праць

Advanced Education=Новітня освіта

Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology

ARS LINGUODIDACTICAE=Мистецтво лінгводидактики

Education and Pedagogical Sciences=Освіта та педагогічна наука

Education: Modern Discourses=Освіта: сучасні дискурси

Educational Challenges

Educational Dimension

Educational Insights: Theory and Practice  

Educational Technology Quarterly

Health & Education

Information Technologies in Education

Inter Collegas

ScienceRise: Pedagogical Education

Social Work and Education

The Modern Higher Education Review

Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Витоки педагогічної майстерності

Вища освіта України

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету

Вісник Дніпровської академії неперервної освіти», Серія: «Філософія. Педагогіка»

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка»

Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Педагогічна

Вісник науки та освіти

Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Педагогіка. Психологія»

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки»

Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки»

Волинський педагогічний часопис

Гуманізація навчально-виховного процесу

Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія

Естетика і етика педагогічної дії

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

Імідж сучасного педагога

Інноваційна педагогіка

Інформаційні технології і засоби навчання

Історико-педагогічний альманах

Людинознавчі студії. Серія Педагогіка

Медицина та фармація: освітні дискурси

Медична освіта

Наука і освіта

Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»

Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки

Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія

Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Наукові записки Серія: педагогічні науки» («Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради та Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Наукові записки. Педагогіка

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки

Науково-педагогічні студії

Наша школа: науково-практичні студії

НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Неперервна професійна освіта ХХІ століття: Вісник кафедри ЮНЕСКО

Нова педагогічна думка

Новий Колегіум

Нові технології навчання

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови

Освіта та розвиток обдарованої особистості

Освіта, наука і культура на Поділлі

Освіта. Інноватика. Практика

Освітні обрії

Освітній дискурс: збірник наукових праць

Освітньо-науковий простір

Освітня аналітика України

Освітологія/Oświatologia

Особлива дитина: навчання і виховання

Педагогіка вищої та середньої школи

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

Педагогічна Академія: наукові записки

Педагогічна інноватика: сучасність та перспективи

Педагогічна освіта: теорія і практика

Педагогічний альманах

Педагогічний дискурс

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи

Педагогічні науки

Педагогічні науки: теорія та практика

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Порівняльна професійна педагогіка

Порівняльно-педагогічні студії

Природничі, математичні науки та освіта в медицині

Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти

Проблеми освіти

Проблеми підготовки сучасного вчителя  

Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Педагогіка

Проблеми сучасного підручника

Професійна освіта: методологія, теорія та технології

Професійна педагогіка

Професійно-прикладні дидактики

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

Психологія і особистість   

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи  

Соціальна педагогіка: теорія та практика

Соціальна робота та соціальна освіта

Технології електронного навчання

Українська професійна освіта=Ukrainian professional education

Український педагогічний журнал

Університети і лідерство

Філософія освіти

 

 

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги