Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Правила користування Науковою бібліотекою ХНМУ

 1. Загальні положення

       1.1. Правила користування Науковою бібліотекою (далі − Бібліотека) Харківського національного медичного університету (далі − Університет) розроблено у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні" (накази Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.1999 та № 319 із змінами та доповнення від 25.05.2001). 

2. Права користувачів 

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: студенти, інтерни, магістри, аспіранти, клінічні ординатори, професорсько-викладацький склад, співробітники Університету. Студенти медичних коледжів, слухачі підготовчого відділення, абітурієнти, лікарі та науковці міста мають право користуватися послугами Бібліотеки тільки в читальних залах.

2.2. Бібліотека Університету застосовує такі форми обслуговування: абонементи - науковий, навчальний, художній; читальні зали; міжбібліотечний абонемент; читальні зали у студентських гуртожитках і бібліотечні пункти на кафедрах.

2.3. Користувачі Бібліотеки мають право отримувати інформацію про склад фондів Бібліотеки, консультативну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги або інші документи з фондів Бібліотеки, брати участь у читацьких конференціях або інших заходах Бібліотеки, та входити до Бібліотечної ради.

2.4. Користувачі мають право одержувати наукову літературу для опрацювання поза Бібліотекою терміном до 30 днів одноразово не більше:

- професорсько-викладацький склад, аспіранти, клінічні ординатори та науковці – 5-10 примірників;

- студенти-члени СНТ - до 5 примірників;

- інші категорії користувачів - до 3 примірників.

2.5. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодичними виданнями може бути зменшено до 10 днів.

2.6. Навчальна література видається на цикл, семестр або цілий навчальний рік у кількості, визначеній навчальними планами та програмами.

2.7. Художня література та літературно-художні видання поточного року видаються у кількості не більше 3-х примірників строком до 15 днів.

2.8. Енциклопедії та інші довідкові видання, рідкісні та цінні книги, а також документи, отримані по МБА, видаються тільки у читальний зал.

2.9. Використання неопублікованих матеріалів (дисертацій) здійснюється за дозволом наукового відділу і тільки у читальному залі.

2.10. Література з фондів читальних залів студентських гуртожитків може видаватися строком до 3-х діб на розсуд бібліотекаря.

2.11. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.12. У читальних залах користувач на книжковому формулярі ставить дату, підпис та номер читацького квитка, після закінчення роботи повертає літературу черговому бібліотекарю. Документи з читальних залів не дозволяється виносити за межі Бібліотеки.

2.13. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек по МБА.

2.14. Сторонні користувачі, які тимчасово обслуговуються Бібліотекою Університету, мають право користуватися тільки читальними залами після надання документу, що засвідчує особу.

2.15. Бібліотека надає додаткові платні послуги згідно переліку, затвердженому ректором. 

3. Обв'язки користувачів 

3.1. Для запису до Бібліотеки Університету відвідувачі пред'являють паспорт, службове посвідчення чи довідку з відділу кадрів (наукового відділу); студенти − студентський квиток, інтерни − посвідчення, слухачі підготовчого відділення – згідно списку з деканату. Студенти надають фотокартки для оформлення читацького формуляра та читацького квитка.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це у Бібліотеку і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, у разі виявлення дефектів − повідомити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлення у книгах дефектів несе користувач.

3.4. Користувач повинен дотримуватися терміну повернення документів до Бібліотеки; не виносити книги з Бібліотеки, якщо вони не записані до читацького формуляру або інших облікових документів; не робити ніяких приміток та підкреслювань; не загинати та не виривати сторінки або іншим чином псувати літературу.

3.5. Для отримання літератури користувач подає читацький квиток; заповнює листок читацької вимоги на науковому абонементі, на навчальному абонементі та в читальних залах - за усною вимогою; ставить дату, підпис і номер читацького квитка у читацькому та книжковому формулярі за кожен примірник. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.6. Читацький та книжковий формуляр є документом, що засвідчує дату та факт видачі користувачу та повернення ним документів.

3.7. Користувачі всіх категорій (окрім студентів) повинні щорічно (січень-лютий) перереєструватись з пред'явленням всієї літератури, виданої додому.

3.8. Студенти проходять перереєстрацію на початку кожного навчального року. На період літніх канікул вони повинні здати до Бібліотеки всі підручники та інші матеріали. Користувачі, що не перереєструвалися в обумовлені строки, Бібліотекою не обслуговуються.

3.9. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою-фондоутримувачем в залежності від вартості та цінності видання.

3.10. Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, позбавляється права відвідування її на термін, що визначається Бібліотекою.

3.11. Матеріали про порушення правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. 

4. Обов’язки Бібліотеки з обслуговування користувачів 

4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека, в т.ч. й платні згідно з чинним законодавством.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів.

4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.4. Сприяти підвищенню інформаційної культури користувачів.

4.5.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.6. Інформувати користувачів про діяльність Бібліотеки через засоби масової інформації.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги