Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Цим положенням регламентується організація та діяльність структурного підрозділу Харківського національного медичного університету «Наукової бібліотеки», координація роботи та визначення правового положення в структурі ХНМУ.

1. Загальні положення

       1.1. Наукова бібліотека (далі Бібліотека) є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Харківського національного медичного університету (далі Університет).

1.2. Бібліотека Університету у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про вищу освіту” і „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань бібліотечної справи, наказами Міністерства охорони здоров’я України, наказами та розпорядженнями ректора Університету, завданнями що стоять перед Університетом, Статутом Університету та цим Положенням

1.3. Науково-методичне керівництво Бібліотекою Університету здійснює: Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України; Національна наукова медична бібліотека України; Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Рада з науково-методичної роботи Бібліотеки.

1.4. Бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації та Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій міста Харкова, координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших систем і відомств України, бере участь у заходах, спрямованих на розвиток та взаємовикористання бібліотечно-інформаційних ресурсів.

1.5. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення Бібліотеки.

1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних та додаткових послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування Бібліотекою, які затверджуються ректором Університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні.

1.7. Чисельність працівників бібліотеки встановлюються згідно норм чинного законодавства. Працівники бібліотеки призначаються на посаду і звільняються з посади ректором в порядку, передбаченому чинним трудовим законодавством.

1.8. Розподіл обов'язків між працівниками бібліотеки здійснює директор з наступним затвердженням ректором університету в установленому порядку.

1.9. Наукова бібліотеки має печатку з найменуванням підрозділу та штампи, необхідні для роботи.

 2. Завдання Бібліотеки

            2.1. Формування, використання та зберігання бібліотечного фонду відповідно до науково-інформаційних запитів користувачів.

2.2. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-дослідницької діяльності, педагогічного, навчального та виховного процесів Університету.

2.3. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно їх науково-інформаційним запитам на основі широкого доступу до фондів Бібліотеки і згідно Правилам користування Бібліотекою.

2.4 Створення вторинної інформації, яка відповідає профілю наукових досліджень Університету.

2.5. Забезпечення вільного доступу користувачів до вітчизняного та світового інформаційного простору через Інтернет.

2.6. Здійснення науково-інформаційної підтримки розділу „Наукова бібліотека” веб-сайту Університету.

2.7. Сприяння вихованню у студентів гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського і професійного обов’язків, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.8. Пропагування та розкриття змісту загальнолюдських цінностей, історичної та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення навичок користування книгою та інформаційно-комунікаційними бібліотечними технологіями.

2.9. Сприяння всіма формами науково-інформаційного та бібліотечного забезпечення системи підготовки лікарів в Університеті відповідно вимогам Всесвітньої федерації медичної освіти та основних положень Болонського процесу.

2.10. Створення умов для ефективної самостійної роботи студентів.

2.11. Організація та ведення довідково-пошукового апарату з використанням як традиційних, так і новітніх технологій.

2.12. Участь у наукових дослідженнях з питань бібліотечної справи.

2.13. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, в тому числі платних, підвищення їх якості на основі нових технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.14. Координація взаємодії Бібліотеки з іншими структурними підрозділами Університету, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

           3.1. Формує бібліотечні фонди відповідно до тематики науково-дослідницької, педагогічної та виховної роботи Університету вітчизняними та зарубіжними опублікованими та неопублікованими документами на усіх видах носіїв інформації.

3.2. Забезпечує аналітико-синтетичне опрацювання надходжень до фонду, облік, збереження фонду, систематично вивчає його склад і використання, вилучає малокорисну літературу і передає її на депозитарне зберігання та в обмінні фонди.

3.3. Вносить пропозиції до учбової частини Університету про видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури.

3.4. Здійснює науково-інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів. Надає основні бібліотечні послуги користувачам: студентам, професорсько-викладацькому складу та іншим співробітникам Університету безкоштовно.

3.5. Організує індивідуальне та групове обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та пунктах видачі.

3.6. Реалізує можливості взаємо використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу.

3.7. Вивчає науково-інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів, використовуючи різні форми і методи роботи. Проводить анкетування користувачів з метою оптимального задоволення читацьких запитів.

3.8. Підвищує ефективність науково-інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з органами наукової медичної інформації та забезпечує читачам доступ до вітчизняних і зарубіжних інформаційних ресурсів.

3.9. Складає і готує до видання наукові бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі Університету, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди.

3.10. Удосконалює інформаційну культуру фахівців Університету. Організує для студентів консультації та заняття з основ інформатики, бібліотекознавства та бібліографії

3.11. Надає користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

3.12. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

3.13. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.14. Веде роботу по розкриттю та пропаганді бібліотечних фондів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

3.15. Організує семінари, читацькі конференції, літературні вечори, диспути та бере участь у інших масових заходах спільно з викладачами та студентами Університету.

3.16. Бере участь у наукових дослідженнях у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографознавства, історії книги та Бібліотеки Університету.

3.17. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід та інноваційні технології.

3.18. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

3.19. Бере участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях, нарадах, семінарах з питань бібліотечної та інформаційної роботи.

 4. Управління Бібліотекою, структура та штат

        4.1. Управління Бібліотекою здійснює директор, який підпорядкований ректорові Університету і є членом Вченої Ради.

4.2. Директор Бібліотеки обирається Вченою Радою Університету строком на сім років та призначається наказом ректора Університету, має вищу спеціальну освіту і відповідний стаж роботи в бібліотеці.

4.3. Права і обов’язки працівників Бібліотеки визначаються посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.

4.4. Структура та штат Бібліотеки затверджується ректором Університету за поданням директора згідно діючого законодавства. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора Університету за поданням директора.

4.5. Керівництво Університету забезпечує Бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням. Витрати на утримання Бібліотеки передбачаються загальною схемою витрат Університету.

4.6. Забороняється використання приміщень Бібліотеки для робіт, непередбачених завданнями та цілями Бібліотеки.

4.7. Річні плани та звіти роботи Бібліотеки затверджуються ректором Університету.

4.8. Для вирішення актуальних питань діяльності Бібліотека створює ради: з науково-методичної роботи, бібліотечну, раду дирекції тощо.

4.9. Режим роботи Бібліотеки встановлюється керівництвом Університету відповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Щоденно дві години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. Один раз на місяць проводиться санітарний день (у цей день користувачі не обслуговуються).

 5. Права, обов’язки та відповідальність Бібліотеки

            5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Представляти Університет з питань бібліотечної та інформаційної роботи на наукових конференціях, нарадах, семінарах тощо.

5.1.2.Знайомитися з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

5.1.3. Розпоряджатися виділеними Бібліотеці асигнуваннями. Вносити пропозиції керівництву Університету щодо структури та штатного розкладу Бібліотеки.

5.1.4. Вносити керівництву університету пропозиції щодо преміювання працівників Бібліотеки за зразкове виконання покладених на них обов'язків.

5.2. Бібліотека зобов’язана:

5.2.1. Обслуговувати користувачів згідно з „Правилами користування Науковою бібліотекою ХНМУ”.

5.2.2. Звітувати про свою роботу згідно вимог чинного законодавства з відповідних питань та за встановленою формою керівництву Університету, Національній науковій медичній бібліотеці України, Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність:

5.3.1. За дотримання трудової і виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівниками і керівництвом Університету.

5.3.2. За дотримання відповідних норм і правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

5.3.3. За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

5.3.4. Невчасне і неналежне виконання покладених на підрозділ завдань і функцій.

5.3.5. Невикористання в повній мірі наданих їм прав.

5.3.6. Працівники бібліотеки несуть відповідальність за виконання розпоряджень директора бібліотеки та завдань і функцій згідно їх посадовим інструкціям.

6. Прикінцеві положення

          6.1. Наукова бібліотека взаємодіє з ректором, проректорами університету, а також з поточних питань з усіма співробітниками університету.

6.2. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання відповідного наказу за підписом ректора та затвердження нової редакції „Положення про Наукову бібліотеку Харківського національного медичного університету”.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги