Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

З вересня 2011 року колектив Наукової бібліотеки очолює Ірина Василівна Киричок. Сьогодні бібліотека є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Постійно забезпечується формування і організація традиційних та електронних бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліотечне супроводження навчально-виховного, педагогічного та наукового процесів; повне використання фонду з метою підвищення ефективності наукових досліджень у галузі медичної науки та охорони здоров'я, втілення досягнень науки та передового досвіду в практику охорони здоров'я, сприяння професійній освіті та самоосвіті; здійснюється культурно-просвітницька робота.

 

Ірина Василівна Киричок

Бібліотека університету працює над формуванням сучасного інформаційного середовища через створення власних бібліографічних і повнотекстових електронних ресурсів, участь в корпоративних проектах, багатоаспектне використання інформаційних ресурсів мережі Internet.

Наповнення новим змістом цих напрямків роботи у процесі інтеграції вищої освіти до європейського освітнього простору зумовлює подальшу перебудову і вдосконалення всієї діяльності бібліотеки. 

Бібліотека - серце університету. Це скоординована мережа пунктів обслуговування: п'ять абонементів, одинадцять читальних залів, два зали електронної інформації (для студентів і науковців), п'ять читальних залів у студентських гуртожитках, 10 бібліотечних пунктів на кафедрах та у НДІ гігієни праці та професіональних захворювань і Медичному коледжі ХНМУ, що сприяє диференційному обслуговуванню користувачів, дозволяє приділити персональну увагу і надати консультаційну допомогу.

Щороку всі структурні підрозділи обслуговують більше 20 тисяч користувачів, видача документів складає понад 600 тисяч документів.

Бібліотечний фонд нараховує понад 1 мільйон примірників. Історично сформований, він має велику наукову цінність. Це дисертації з медицини, захищені в університеті з дня його заснування; монографії, збірки праць, підручники і навчальні посібники вчених нашого університету, дореволюційні видання, наукові видання вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні та інформаційні видання, соціально-економічна і художня література. Виділено фонд рідкісної книги. Понад 90% - друковані видання; швидко зростає е-колекція. Всі наші ресурси доступні для використання.

Наукова бібліотека ХНМУ позиціонує себе як гібридна, орієнтована на сучасного користувача і при обслуговуванні, і при формуванні інформаційних ресурсів. Головним фактором цієї діяльності є комплексна автоматизація традиційних бібліотечних процесів на базі автоматизованої бібліотечної системи ІРБІС. Локальна мережа бібліотеки об’єднує понад 50 персональних комп’ютерів, в тому числі 10 автоматизованих робочих місць у залах електронної інформації для студентів і науковців, всі з доступом до Інтернету, працює також зона Wi-Fi.

Йде поступовий процес впровадження автоматизованої книговидачі. Її розпочато 1 вересня 2012 року на абонементі з читальним залом для англомовних студентів – Library for English medium students. З 1 вересня 2013 року розпочалась автоматизована книговидача студентам абонементу молодших (1-3) курсів, які здобувають освіту українською та російською мовами. Протягом наступних двох років автоматизовану книговидчу було впроваджено й на інших пунктах обслуговування користувачів. Таким чином, у 2015 році було завершено цикл комплексної автоматизації бібліотечних процесів. 

Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби користувачів. Працює web-сайт Наукової бібліотеки, створений у 2012 році, що є засобом просування бібліотеки у світовій мережі і надання інтерактивного доступу до власних інформаційних ресурсів. Серед найбільш затребуваних - електронний каталог бібліотеки, який ведеться з 1992 року і на цей час налічує майже 200 тисяч бібліографічних записів.

Через сайт бібліотека надає доступ до повнотекстових баз даних. Щороку поновлюється договір на участь в проекті HINARI, очолюваному ВООЗ. Використовуються ресурси відкритого доступу - PubMed/Medline, Cochrane Library, DOAJ, Open J-Gate тощо. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) пропонуються безкоштовні тріал-доступи  до БД зарубіжних видавництв - Nature, Academic Press, Springer-Link та інших.

Одним з напрямків діяльності бібліотеки є представництво в різних соціальних мережах. Сторінки бібліотеки у соціальних мережах, зокрема у Facebook, дозволяють залучити користувачів до бібліотеки, дають можливість швидко встановити неформальний контакт. Цьому сприяє також започаткований електронний бюлетень Библиотерапевт, перший випуск якого вийшов у жовтні 2014 року.

Частиною електронної колекції Наукової бібліотеки є університетський Репозитарій, який надає відкритий доступ до навчально-методичних і наукових матеріалів, це забезпечує зв'язок процесу створення нових знань та їх поширення, позитивно впливає на самопідготовку студентів в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців.

Бібліотека проводить науково-дослідницьку роботу з питань модернізації традиційних та впровадження інноваційних технологій, створення електронних ресурсів, аналітико-синтетичної обробки інформаційних ресурсів; постійно співпрацює з музеєм університету у пошуку та доборі документів з історії ХНМУ та його визначних подій, біографій видатних вчених – вихованців університету, розкритті історичних та сучасного етапів розвитку університету і Харківської медичної школи.

У 2015 році бібліотека відсвяткувала 95-річний ювілей. Серед завдань найближчої перспективи – пошук нових форм та методів роботи, впровадження нових послуг та сервісів, оновлення парку комп'ютерної техніки, покращення умов для самостійної роботи користувачів, в першу чергу студентів.

Активно впроваджуючи сучасні технології ми не відмовляємося від дбайливого збереження фонду, його поповнення і відображення у різноманітних каталогах. Наші співробітники завжди готові надати інформацію та ресурси, допомогти в організації навчання. Ми проводимо багато культурологічних та просвітницьких акцій, науково-практичних заходів, тренінгів, семінарів тощо.

Наш девіз: «Не забуваючи свого минулого, зберігаючи кращі традиції, вдячну пам'ять про тих, хто стояв у джерел бібліотеки та її розвитку, робити все можливе для удосконалення всіх форм роботи, співзвучних вимогам сьогодення, і з надією та оптимізмом дивитися у майбутнє».