Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

1. Белякова Т. В. Библиотеки лечебно-профилактических учреждений Харьковского региона / Т. В. Белякова // Библиотечное дело – 2008: библиотеки и профессиональное образование в информационном обществе : материалы 13-й междунар. конф. (23–24 апреля 2008 г., Москва) / МГУКИ. – Ч. I. – М., 2008. – С. 223–225.

2. Белякова Т. В. Документные ресурсы вузовских библиотек медицинского профиля города Харькова / Т. В. Белякова // Інноваційні процеси в питаннях створення і використання медичних бібліотечно-інформаційних ресурсів : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 12–13 жовтня 2004 р. – Х., 2005. – С. 62–65.

3. Белякова Т. В. Областные научные медицинские библиотеки Украины: интеграция ресурсов и технологий [доклад] / Т. В. Белякова // Библиотечное дело–2009: традиции и инновации развития в информационном обществе : материалы  XIV междунар. науч. конф. (Москва, 29–30 апреля2009 г.) / МГУКИ. – Ч. 1. – М., 2009. – С. 48–51.

4. Белякова Т. В. Пути развития библитеки Харьковского государственного медицинского университета на современном этапе / Т. В. Белякова // Библиотечное дело – 2007: современные технологии и ресурсы  : материалы XII междунар. науч. конф. (18–19 апреля2007 г.) / МГУКИ. – Ч. II. – М., 2007. – С. 69–72.

5. Бєлякова Т. В. Комплектування документних фондів вузівських бібліотек медичного профілю / Т. В. Бєлякова // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті болонського процессу : матеріали науково-практичної конференції, 13–14 грудня 2005 р., Харків / ХДАК. – Х., 2005. – С. 239–241.

6. Бєлякова Т. В. Медицинские библиотеки Украины: интеграция ресурсов и технологий [Электронный ресурс] / Т. В. Бєлякова // Умови створення корпоративного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Харкова : Віртуальний круглий стіл, ХНУРЕ, 1 грудня 2009 р., м. Харків. 

7. Бєлякова Т. В. Проблеми формування регіональних документних ресурсів з медицини / Т. В. Бєлякова // Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 19 жовт. 2005 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Х., 2006. – С. 150–153. 

8. Бєлякова Т. В. Формування документальних фондів медичних бібліотек України: проблеми і перспективи [доповідь] / Т. В. Бєлякова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали  VI Міжнар. наук.-практ. конф, Київ, 19–21 травня 2009 р. – К., 2009. – С. 133–134. 

9. Генітальний ендометріоз: класифікація, клініка, діагностика та лікування : метод. вказівки для лікарів-інтернів / упоряд. : Ю. С. Паращук, О. О. Паламарчук, Г. В. Мальцев, І. В. Киричок. – Х. : ХДМУ, 2005. – 20 с. 

10. Жулід Т. Г. Інноваційні процеси в сфері освіти і їх бібліотечно-інформаційне забезпечення / Т. Г. Жулід  // Інноваційні процеси в питаннях створення і використання медичних бібліотечно-інформаційних ресурсів : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 12–13 жовтня 2004 р. – Х., 2005. – С. 52–58. 

11. Иванова И. Научная библиотека – информационный центр в инфраструктуре медицинского университета / И. Иванова // Библиотеки Украины в Крыму – 2006 : збірник доповідей і виступів науковців і фахівців України на Міжнародній конференції «Крим – 2006», червень 2006 р. м. Судак, АРК. – К., 2006. – С. 45–49. 

12. Иванова И. Ш. Николай Сергеевич и Николай Николаевич Бокариусы – книголюбы / И. Ш. Иванова, Т. В. Костюкевич, Т. А. Хицун // Бокаріусовські читання. Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 140–річчю з дня народж. Заслуж. проф. М. С. Бокаріуса та 110–річчю з дня народж. проф. М. М. Бокаріуса (м. Харків, 10–11 вересня 2009 р.). – Х., 2009. – С 40–42. 

13. Іванова І. Ш.  Інноваційні шляхи розвитку бібліотеки Харківського державного медичного університету / І. Ш. Іванова // Інноваційні процеси в питаннях створення і використання медичних бібліотечно-інформаційних ресурсів : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 12–13 жовтня 2004 р. – Х., 2005. – С. 11–15. 

14. Іванова І. Ш. Досвід бібліотек з питань впровадження інновацій у бібліотечно-інформаційне забезпечення наукового та навчально-виховного процесів в університеті / І. Ш. Іванова // Наукові медичні бібліотеки – пріоритети розвитку і перспективи : матеріали науково-практичної конференції, Київ, 8–9 листопада 2005 р. – К., 2006. – С. 64–69. 

15. Іванова І. Ш. Екологічне виховання і освіта в медичному університеті / І. Ш. Іванова // Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань : матеріали наук.-практ. конф., Львів, 15–17 травня 2007 р. – К., 2007. – С. 70–73. 

16. Іванова І. Ш. Лащенков Павло Миколайович [Відомий  гігієніст, бактеріолог та санітарний лікар] / І. Ш. Іванова, З. П. Петрова // Вчені Харківського державного медичного університету / за ред. акад. А. Я. Циганенка. – Х., 2005. – С. 438–439. 

17. Іванова І. Ш. Шляхи вирішення проблем доступу до інформації в науковій бібліотеці медичного університету / І. Ш. Іванова, І. В. Киричок // Інформаційно-культурна складова освіти: основні проблеми та перспективи у формуванні особистості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2006 року [ХНТУСГ ім.П.Василенка]. – Х., 2006. – С. 235–239. 

18. Киричок И. В. Особенности поиска медицинской информации в интернете. Часть 2 / И. В. Киричок // Медицина сегодня и завтра. – 2006. – № 1. – С. 135–146. 

19. Киричок И. В. Особенности поиска медицинской информации в интернете. Часть 1 / И. В. Киричок // Медицина сегодня и завтра. – 2005. – № 2. – С. 157–160. 

20. Киричок И. В. Поиск медицинской информации в Интернете / И. В. Киричок // Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку : матеріали науково-практичної конференції, 19 жовтня 2005 р., [ХДНБ ім. В.Г. Короленка]. – Х., 2006. – С. 153–156. 

21. Киричок И. В. С чего начать? или Что предлагает Научная библиотека ХНМУ для поиска информации / И. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Медицина сегодня и завтра. – 2008. – № 3. – С. 165–167. 

22. Киричок И. В. Электронные журналы: свободный доступ в сети Интернет. Часть 1 / И. В. Киричок // Медицина сегодня и завтра. – 2006. – № 2. – С. 131–137. 

23. Киричок И. Использование Интернет-ресурсов по медицине в библиотеках / И. Киричок // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 2. – С. 9–10. 

24. Киричок И. Навигация в информационном пространстве научной библиотеки университета / И. Киричок, Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 2. – С. 20–22. 

25. Киричок И. Обеспечение библиотеками информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности университета / И. Киричок // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 4. – С. 33–35. 

26. Киричок І. В. Особливості інформаційного забезпечення наукових досліджень в медичній галузі / І. В. Киричок // Інноваційні процеси в питаннях створення і використання медичних бібліотечно-інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовтня 2004 р. – Х., 2005. – С. 59–61. 

27. Кравченко С. А. Библиографическая справка в современных информационных условиях / С. А. Кравченко // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали ХV науково-практичної конференції (до 50–річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. – Х., 2008. – С. 124–128. 

28. Павленко Т. Б. Что думают наши пользователи о современном информационном сервисе библиотеки / Т. Б. Павленко // Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості : матеріали наук.-практ. конф. в межах Великого проекту «Григорій Сковорода–300». Харків, 18–19 жовт. 2007 р. / ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Х., 2007. – С. 346–353. 

29. Павленко Т. Бібліотека університету: від «книгосховища» – до центру доступу до знань / Т. Павленко // Короленківські читання 2008 : матеріали регіональної науково-практичної конференції, Харків, 8 жовтня 2008 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 2008. – С. 37–42. 

30. Шулика О. Н. Опыт становления молодого специалиста-библиографа научной библиотеки медицинского университета [доповідь] / О. Н. Шулика // Бібліотечна молодь: погляд у майбутнє : XII міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання 2009», 7–8 жовтня 2009 року (ХДНБ ім. В.Г.Короленка).

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги