Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2018 році

 

Керівництво ХНМУ

Алексієвич, С. У війни не жіноче обличчя / С. Алексієвич. - Харків: Віват, 2016. - 400 с.   (1 прим.)

Бабаев, Ф. Мир моими глазами / Ф. Бабаев; ред. С. Г. Шафоростова. - 2015. - 91 с.   (1 прим.)

Бронхіальна астма у дітей: особливості перебігу та діагностики запальних фенотипів, індивідуалізований підхід до лікування : методичні рекомендації / Ю. Г. Антипкін, В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманець [та ін.] ; Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, Буковинський державний медичний університет, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України. - Київ : [б. и.], 2015. - 32 с. (1 прим.)

Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2011 р.) / МОЗ України, Харк. обл. держ. адміністрація, Гол. упр. у справах сім’ї, молоді та спорту, Харк. нац. мед. ун-т ; редкол. В. В. М'ясоєдов [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2011. - 212 с. (1 прим.)

Генералы: харьковский биографический словарь. - Харьков, 2017. - 456 с.   (1 прим.)

Гістологія. Цитологія. Ембріологія / О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський, Е. Ф. Барінов [та ін.] ; ред.: О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський ; Міністерство охорони здоров'я. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 592 с. (1 прим.)

Глина: экологический, медико-биологический и культурный аспекты / И. С. Чекман [и др.]. - Киев; Харьков, 2017. - 172 с.   (1 прим.)

Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник. - Київ: Юстон, 2016. - 210 с.   (1 прим.)

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія. - Харків: Право, 2017. - 206 с.   (6 прим.)

Запорожан, В. М. Етюди про моральність. Нооетичний аспект / В. М. Запорожан. - Одеса: Одеський медуніверситет, 2015. - 160 с.   (1 прим.)

"Зродились ми великої години..." ОУН і УПА. Бібліотека "Історичної правди". - Харків: Vivat publishing, 2016. - 303 с.   (1 прим.)

Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у фотографіях: до 210 річниці Харківського національного медичного університету, кафедри анатомії людини. - Харків: Стиль-издат, 2016. - 137 с.   (1 прим.)

Квантова хімія: медико-фармацевтичний аспект: монографія. - Харків: ТОВ Планета-принт, 2017. - 138 с.   (1 прим.)

Клініко-інструментальна діагностика та обгрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією : методичні рекомендації / Л. Л. Чеботарьова, А. І. Третьякова, Є. І. Слинько [та ін.] ; Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова . - Київ : [б. и.], 2015. - 31 с. (2 прим.)

Кубі, Ґ. Глобальна сексуальна революція: руйнування свободи в ім'я свободи / Ґ. Кубі ; авт. передм. Р. Шпеман ; пер. с нім А. Коцюба. - Тернопіль : Мандрівець, 2018. - 328 с. (1 прим)

Лаврик, А. С. Семен Семенович Лаврик. Служіння людям та науці: до 100-річчя від дня народження / А. С. Лаврик, Ю. Г. Віленський. - 2015. - 69 с.   (1 прим.)

Матбабаев, Б. Х. Древний и средневековый Андижан: историко-археологическое исследование / Б. Х. Матбабаев, З. З. Машрабов. - Ташкент: Sharo, 2011. - 254 с.   (1 прим.)

Національна академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2016 році: матеріали до звітної доповіді Президента НАМН України академіка НАМН України В. І. Цимбалюка на сесії Загальних зборів НАМН України. - Київ, 2017. - 256 с.   (1 прим.)

Опыт изучения качества жизни в пропедевтической клинике: монография / Т. С. Оспанова [и др.]; под ред. Т. С. Оспановой. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 114 с.   (2 прим.)

Особливості діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла : методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, Одеський національний медичний університет МОЗ України ; уклад. В. І. Величко [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2015. - 24 с. (1 прим.)

Питання експериментальної та клінічної стоматології : збірник наукових праць / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; відп. ред. Є. М. Рябоконь ; ред. кол. Б. Г. Бурцев [та ін.]. - Харків : ХНМУ.

Вип. 12 : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Гофунговські читання", присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її засновника, професора Є.М. Гофунга, 6-7 жовтня 2016 р. - 2016. - 462 с. (1 прим.)

Професійні хвороби : підручник / ред.: B. A. Капустник, І. Ф. Костюк. - 5-те вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2017. - 536 с.   (5 прим.)

Сімейна медицина: у 3 кн. Кн. 2: Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб: підручник / за ред. О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі. - Київ: ВСВ Медицина, 2016. - 456 с.   (2 прим.)

Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами в кардіології та ревматології : навчальний посібник / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; за ред. П. Г. Кравчуна, О. Ю. Борзової. - 2-ге вид. - Київ, 2018. - 452 с. (1 прим.)

Фомін, П. Василь Братусь. Незабутні зустрічі / П. Фомін, Ю. Віленський, В. Яснопольська. - Київ: Интерсервис, 2016. - 419 с.   (1 прим.)

Фурманов, Ю. Нам по пути... / Ю. Фурманов. - Київ, 2016. - 236 с.   (1 прим.)

Фурманов, Ю. Напряжение души: стихи разных лет / Ю. Фурманов. - Київ, 2017. - 238 с.   (1 прим.)

Янтарь, янтарная кислота, сукцинаты: монография. - Харьков: ТОВ Планета-принт, 2017. - 107 с.   (1 прим.)

Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs in Quantum Chemistry: monograph / I. S. Chekman. - Kiev; Kharkov: ''Planeta-print'', 2016. - 84 p.   (1 прим.)

Traumatology and Orthopedics / ed.: G. G. Golka, O. A. Burianov, V. G. Klimovitsky = Травматологія та ортопедія / за ред. Г. Г. Голки, О. А. Бур'янова, В. Г. Климовицького: textbook for students of higher medical schools IV level of accreditation. - Vinnytsia: Nova Knyha, 2018. - 400 p.   (1 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Biochemistry of Hormones. Metabolism of Carbohydrates and Lipid. Part 2   : self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / comp. O. A. Nakonechna [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2016. - 84 p. (9 прим.)

Biological Chemistry. Part 1. The general principles of metabolism  : study guide for students of general medicine faculty / comp. L. D. Popova [та ін.] ; сост. M. O. Nakonechna. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 64 p. (4 прим.)

Functional biochemistry. Part 4   : self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / O. Nakonechna [et al.] ; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkiv : KhNMU, 2017. - 80 p. (3 прим.)

Self-study Guide for Students of General Medicine Faculty in Biochemistry  : учебное пособие. Pt. 1. Study guide / L. D. Popova [et al.] ; The Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkiv : KhNMU, 2014. - 88 p. (5 прим.)

Мочеобразовательная функция почек. Нормальные и патологические компоненты мочи : методические указания к самостоятельной работе студентов медицинских и стоматологического факультетов. - Харьков : ХНМУ, 2016. - 58 с. ( 5 прим.)

Диагностика гликогенозов : методические указания для самостоятельной подготовки студентов медицинских и стоматологического факультетов по биологической химии. - Харьков : ХНМУ, 2016. - 35 с. (5 прим.)

Клінічні та біохімічні аспекти грудного вигодовування : методичні вказівки для студентів II курсу / упоряд. Г. С. Сенаторова [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2014. - 28 с. (5 прим.)

Клінічна та лабораторна діагностика захворювань : навчальний посібник / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет ; ред.: В. І. Жуков, O. A. Наконечна. - Харків : ХНМУ, 2017. - 320 с. (2 прим.)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії. Розділ 3: Обмін білків і нуклеїнових кислот: для студентів медичних факультетів. - Харків: ХНМУ, 2018. - 65 с.   (5 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии   : для студентов медицинских факультетов / О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков : ХНМУ.

          Ч. 2 : Биохимия гормонов. Обмен углеводов и липидов. -  2016. - 88 с. (2 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии [Текст] : для студентов стоматологического факультета / О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков : ХНМУ.

          Ч. 2 : Биохимия гормонов. Обмен углеводов и липидов. -  2017. - 103 с. (1 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии. Часть 3. Обмен белков и нуклеиновых кислот: для студентов стоматологического факультета. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 67 с.   (5 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов стоматологического факультета). Ч. 4: Функциональная биохимия / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 102 с.   (10 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології (завідувач кафедри проф. П. Г. Кравчун)

Кравчун, П. Г. Роль системи екстрацелюлярного матриксу у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу: монографія / П. Г. Кравчун, М. Ю. Котелюх. - Харків, 2018. - 104 с.   (3 прим.)

Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами в кардіології та ревматології : навчальний посібник / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; за ред. П. Г. Кравчуна, О. Ю. Борзової. - 2-ге вид. - Київ, 2018. - 452 с.  (100 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології (завідувач кафедри проф. Л. В. Журавльова)

Журавльова, Л. В. Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки: навчальний посібник / Л. В. Журавльова, О. В. Огнєва, А. К. Журавльова. - Київ : Видавничий дім Медкнига, 2018. - 92 с.   (20 прим.)

Кафедра гігієни та екології №1 (в.о. зав. каф. О. І. Герасименко)

Hygiene of nutrition. Module 1. General Problems of Hygiene : methodical guideline for english medium students / comp. V. A. Korobchanskiy [et al.]. -  Kharkov : KhNMU, 2012. - 52 p. (10прим.)

Special Problems of Hygiene. Module 2  : методические указания / methodical guideline for students. -  Kharkiv : KhNMU, 2015. - 92 p. (10 прим.)

Кафедра гістології, цитології та ембріології (завідувач кафедри доц. О. Ю. Степаненко)

Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю науково-дослідної лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку, 20-21 травня 2009 р. / за ред. В. М. Мороза, І. В. Гунаса. - Вінниця, 2009. - 360 с.   (1 прим.)

Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір: матеріали навчально-наукової конференції, 15-16 травня 2006 р. - Тернопіль : ТДМУ, 2006. - 292 с.   (1 прим.)

Козявкин, В. И. Адаптационные возможности брадитрофных структур при различных режимах двигательной активности на примере межпозвонкового диска (с позиций реабилитации пациентов с церебральными параличами по методу профессора В. И. Козявкина) / В. И. Козявкин, А. Е. Сак. - Львов, 2014. - 136 с.   (1 прим.)

Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 10-11 червня 2009 р. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 223 с.   (1 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

History of Medicine : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "Medicine in the Middle Ages" for the preparation of students in the specialties: - 222 "General Medicine", - 221 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management ; comp. V. Ognev [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 16 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "Medicine in the Middle Ages" for the preparation of students in the specialties: - 222 "General Medicine", - 221 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management ; comp. V. Ognev [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 15 p.  (10 прим.)

History of Medicine : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "Medicine in the Modern Era (mid.-to-late 17th - eraly 20th centuries)" for the preparation of students in the specialties: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics" - 221 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management; comp. V. Ognev [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 18 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "Medicine in the Modern Era (mid.-to-late 17th - eraly 20th centuries)" for the preparation of students in the specialties: - 222 "Medicine", - 221 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management ; comp. V. Ognev [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 17 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "The Origin of Medicine. Pre-historic Medicine. Medicine of the Ancient World" for the preparation of students in the specialties: - 7.12010001 "General Medicine", - 7.12010005 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management ; comp. V. Ognev [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 20 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "The Origin of Medicine. Pre-historic Medicine. Medicine of the Ancient World" for the preparation of students in the specialties: - 7.12010001 "General Medicine", - 7.12010005 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management ; comp. V. Ognev [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 19 p. (10 прим.)

Social Medicine, Public Health (Biostatistics) : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "History of formation and development of biostatistics as an independent science" for the preparation of students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. A. Podrpyadova, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 20 p. (10 прим.)

Social Medicine, Public Health (Biostatistics) : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "History of formation and development of biostatistics as an independent science" for the preparation of students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. A. Podrpyadova, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 18 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "Medical Scholars of Ukraine" for training of students in the specialties: - 222 "General Medicine", - 221 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management ; comp. V. A. Ognev, O. V. Semenenko, N. M. Martynenko, O. V. Myakyna. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 20 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "Medical Scholars of Ukraine" for training of students in the specialties: - 222 "General Medicine", - 221 "Dentistry" / Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of Public Health and Healthcare Management ; comp. V. A. Ognev, O. V. Semenenko, N. M. Martynenko, O. V. Myakyna. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 20 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "History of Khariv National Medical University" for training of students in the specialties : - 222 "General Medicine", - 221 "Dentistry" / comp. V. A. Ognev, O. V. Semenenko, N. M. Martynenko, O. V. Myakyna. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 16 p. (10 прим.)

History of Medicine : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "History of Khariv National Medical University" for training of students in the specialties : - 222 "General Medicine", - 221 "Dentistry" / comp. V. A. Ognev, O. V. Semenenko, N. M. Martynenko, O. V. Myakyna. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 16 p. (10 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Основы медицинского страхования" для подготовки студентов по специальностям 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. В. А. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 27 с.   (10 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Основы медицинского страхования" для подготовки студентов по специальностям 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. В. А. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 26 с.   (10 прим.)

Экономика здравоохранения : методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Финансовый анализ деятельности медицинских учреждений" для подготовки студентов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело, 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост. B. А. Огнев [и др.]. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 23 с. (10 прим.)

Экономика здравоохранения : методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Финансовый анализ деятельности медицинских учреждений" для подготовки студентов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело, 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост. B. А. Огнев [и др.]. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 22 с. (10 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Ценообразование в здравоохранении" для подготовки студентов 6-х курсов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело" - 7.12010002 "Педиатрия" - 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. А. В. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 29 с.   (10 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Ценообразование в здравоохранении" для подготовки студентов 6-х курсов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело" - 7.12010002 "Педиатрия" - 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. А. В. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 28 с.  (10 прим.)

Экономика здравоохранения : методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Эффективность деятельности системы и учреждений здравоохранения" для подготовки студентов 6-х курсов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело, 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост.: B. А. Огнев, И. А. Чухно , В. И. Кравченко. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 19 с. (10 прим.)

Экономика здравоохранения : методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Эффективность деятельности системы и учреждений здравоохранения" для подготовки студентов 6-х курсов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело, 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост.: B. А. Огнев, И. А. Чухно , В. И. Кравченко. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 18 с. (10 прим.)

Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (до 95-річного ювілею з дня заснування кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету) (Харків, 24 жовтня 2018 року) / Міністерство охорони здоров’я , Харківський національний медичний університет ; ред. кол. B. А. Огнев [та ін.]. - Харків : Харківський національний медичний університет, 2018. - 143 с. (3 прим.)

Економіка охорони здоров'я : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Ефективність діяльності системи та закладів охорони здоров’я» для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад.: B. А. Огнев, І. A. Чухно, В. І. Кравченко . - Харків : ХНМУ, 2018. - 18 с. (10 прим.)

Економіка охорони здоров'я : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Ефективність діяльності системи та закладів охорони здоров’я» для підготовки студентів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад.: B. А. Огнев, І. A. Чухно, В. І. Кравченко . - Харків : ХНМУ, 2018. - 17 с. (10 прим.)

Економіка охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Основи медичного страхування" для підготовки студентів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікарська справа," - 7.12010002 "Педіатрія," - 7.12010003 "Медично-профілактична справа" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 25 с.   (10 прим.)

Економіка охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Основи медичного страхування" для підготовки студентів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікарська справа," - 7.12010002 "Педіатрія," - 7.12010003 "Медично-профілактична справа" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2018. - 26 с.  (10 прим.)

Економіка охорони здоров'я : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Фінансовий аналіз діяльності закладів охорони здоров’я» для підготовки студентів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2018. - 21 с. (10 прим.)

Економіка охорони здоров'я : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Фінансовий аналіз діяльності закладів охорони здоров’я» для підготовки студентів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2018. - 22 с. (10 прим.)

Економіка охорони здоров'я : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Ціноутворення в охороні здоров’я» для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад.: B. А. Огнев, В. І. Кравченко, І. A. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2018. - 27 с. (10 прим.)

Економіка охорони здоров'я : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Ціноутворення в охороні здоров’я» для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 28 с. (10 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Вчені - медики України" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 22 с.   (10 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Історія Харківського національного медичного університету" для підготовки студентів за спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я. - Харків: ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Вчені - медики України" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 21 с.   (10 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Історія Харківського національного медичного університету" для підготовки студентів за спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я. - Харків: ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика) : методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме «Дизайн эпидемиологических исследований» для подготовки студентов по специальности: -222 «Медицина», - 228 «Педиатрия», - 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост. B. А. Огнев [и др.]. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 34 с. (10 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика) : методические указания для студентов к практическому занятию по теме «Дизайн эпидемиологических исследований» для подготовки студентов по специальности: 222 «Медицина», 228 «Педиатрия», 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост. B. А. Огнев [и др.]. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 32 с. (10 прим.)

Соціальна медицина, громадське здоров’я (біостатистика) : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему « Скринінг. Методика оцінки ефектвності скринінгових тестів» для підготовки студентів за спеціальністю: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2018. - 23 с. (10 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика): методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме «Скрининг. Методика оценки эффективности скрининговых тестов» для подготовки студентов по специальности: 222 «Медицина», 228 «Педиатрия», 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост. B. А. Огнев [и др.]. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 27 с. (10 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика) : методические указания для студентов к практическому занятию по теме «Скрининг. Методика оценки эффективности скрининговых тестов» для подготовки студентов по специальности: 222 «Медицина», 228 «Педиатрия», 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением ; сост. B. А. Огнев [и др.]. - Харьков : ХНМУ, 2018. - 26 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Всесвітня організація охорони здоров’я і її роль» для підготовки студентів 5-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, М. М. Міщенко. - Харків : ХНМУ, 2018. - 17 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Всесвітня організація охорони здоров’я і її роль» для підготовки студентів 5-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, М. М. Міщенко. - Харків : ХНМУ, 2018. - 15 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Аналіз взаємозв'язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей" для підготовки студентів за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2018. - 24 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки до практичного заняття на тему "Варіаційні ряди, їх види і методика побудови" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 29 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки до практичного заняття на тему "Непараметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 26 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Організація та зміст роботи закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу міському населенню. Облік та аналіз їх діяльності" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності : 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб. - Харків : ХНМУ, 2017. - 45 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Організація і зміст роботи лікувально-профілактичних закладів на різних етапах медичного забезпечення сільського населення» для підготовки студентів 5-го курсу по спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб. - Харків : ХНМУ, 2018. - 31 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки до практичного заняття на тему "Параметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 25 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Аналіз взаємозв'язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей" для підготовки студентів за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2018. - 23 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Варіаційні ряди, їх види і методика побудови" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Непараметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 34 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Параметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 31 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги" для підготовки студентів 5-го курсу по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа. - Харків, 2017. - 15 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до проведення практичного заняття на тему "Базові системи охорони здоров’я. Їх характеристики, переваги та недоліки" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 - Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 13 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Базові системи охорони здоров’я. Їх характеристики, переваги та недоліки" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 - Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги" для підготовки студентів 5-го курсу по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа. - Харків, 2017. - 18 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Організація та зміст роботи закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу міському населенню. Облік та аналіз їх діяльності" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб. - Харків: ХНМУ, 2017. - 43 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему"Система охорони здоров’я в Україні, принципи організації медико-санітарної допомоги населенню. Види лікувально-профілактичного забезпечення та номенклатура закладів охорони здоров’я" для підготовки студентів 5-го курсу по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.1201000 Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 22 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Організація та зміст роботи закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу міському населенню. Облік та аналіз їх діяльності" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 - Педіатрія 712010003 Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 45 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему : «Скринінг. Методика оцінки скринінгових тестів» для підготовки студентів за спеціальностями : 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» / упор.: B. А. Огнев, І. A. Чухно, Г. В. Лісова та ін. - Харків : ХНМУ, 2018. - 28 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему : «Скринінг. Методика оцінки скринінгових тестів» для підготовки студентів за спеціальностями : 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» / упор.: B. А. Огнев, І. A. Чухно, Г. В. Лісова та ін. - Харків : ХНМУ, 2018. - 28 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему : «Організація та зміст роботи закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу міському населенню. Облік та аналіз їх діяльності» для підготовки студентів 5-го курсу за спеціальностями : 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / упор.: B. А. Огнєв, П. О. Трегуб. - Харків : ХНМУ, 2018. - 30 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему : «Організація та зміст роботи закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу міському населенню. Облік та аналіз їх діяльності» для підготовки студентів  5-го курсу за спеціальностями : 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» / упор.: B. А. Огнєв, П. О. Трегуб. - Харків : ХНМУ, 2018. - 30 с. (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Система охорони здоров’я в Україні, принципи організації медико-санітарної допомоги населенню. Види лікувально-профілактичного забезпечення та номенклатура закладів охорони здоров’я". - Харків: ХНМУ, 2017. - 23 с.   (5 прим.)

Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології (завідувач кафедри проф. Ю. В. Пащенко)

Особливості анестезіологічного забезпечення у новонароджених: методичні рекомендації для лікарів-інтернів дитячих анестезіологів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. В. В. Данилова [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 48 с.   (5 прим.)

Кафедра епідеміології (завідувач кафедри проф. Т. О. Чумаченко)

Епідеміологічні дослідження в профілактичній та клінічній медицині: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій засновнику західної епідеміології Джону Сноу, 6 червня 2018 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; за ред. Т. О. Чумаченко. - Харків, 2018. - 114 с.   (5 прим.)

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (завідувач кафедри проф. Л. М. Пасієшвілі)

Університетська клініка: патологія судин з позицій поліпрофільного підходу: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 березня 2018 р. / Харківський національний медичний університет. - Харків, 2018. - 102 с.   (1 прим.)

Кафедра клінічної лабораторної діагностики (зав. каф. О.І. Залюбовська)

Актуальні питання лабораторної медицини : матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, у рамках якої пройшла четверта міжвузівська науково-практична конференція для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів "Сучасні проблеми лабораторної медицини" (Харків, 20-21 листопада 2018 р.) : конференцію включено до Реєстру МОЗ та НАМН України на 2018 р. (№ 285). / Міністерство охорони здоров’я України, Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. O. I. Залюбовська [та ін.]. - Харків : Харківський національний медичний університет, 2018. - 106 с. (3 прим.)

Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини (в. о. завідувача кафедри І. І. Князькова)

Медичне та фармацевтичне товарознавство: навчальний посібник / Т. І. Єрмоленко, Г. О. Сирова,        О. М. Губська [та ін.]. - Харків, 2018. - 135 с.  (8 прим.)

Кафедра латинської мови та медичної термінології (завідувач кафедри Н. В. Дерев’янченко)

Дерев'янченко, Н. В. Латинська мова та медична термінологія: навчальний посібник / Н. В. Дерев'янченко, О. В. Литовська ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 172 с.   (111 прим.)

Кафедра медичної біології (в. о. завідувача кафедри Ю. О. Садовниченко)

Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження: колективна монографія / за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. - Харків, 2017. - 488 с.   (1 прим.)

Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики (завідувач кафедри проф. В. Г. Кнігавко)

Сучасні концеції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах : матеріали Х Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції ( м. Харків, 5-6 грудня 2017 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. В. В. М'ясоєдов [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 241 с. (5 прим.)

Кафедра медичної та біологічної хімії (завідувач кафедри проф. Г. О. Сирова)

Carbohydrates: Monosaccharides. Structure and function of di- and polysaccharides = Вуглеводи: моносахариди. Структура і функції ди- та полісахаридів: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 28 p.   (1 прим.)

Classification, nomenclature and isomerism of bioorganic compounds. The nature of the chemical bond. The spatial structure of organic compounds. Mutual influence of the atoms in the molecules of organic compounds = Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв’язку. Просторова будова органічних молекул. Взаємний вплив атомів в молекулах біоорганічних сполук : methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 24 p.   (1 прим.)

Classification, structure and significanse of biologically actiive heterocyclic compounds, structure and biochemical function of nucleosides, nucleotides and nuclric acids = Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук. Структура та біохімічні функції нуклиозидів, нуклиотидів та нуклеїнових кислот: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 25 p.   (1 прим.)

Classification of chemical reactions. Reactivity of alkanes, alkenes, arenes, alcohols and phenols = Класифікація хімічних реакцій. Реакційна здатність алканів, алкенів, аренів, спиртів та фенолів: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 23 p.   (1 прим.)

Higher fatty acids, lipids, phospholipids: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [та ін.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 19 p.   (1 прим.)

Structure, properties and biological significance of derivatives of carboxylic acids (hydroxy-, keto- and phenolic acids). Amino acid composition of proteins and peptides. Structural organization of proteins, denaturation= Будова, властивості та біологічне значення функціональних похідних карбонових кислот (гідрокси-, кето-, та фенолокислот). Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків. Денатурація: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 36 p.   (1 прим.)

Structure and properties of aldehydes and ketones. Structure, properties and biological significance of carboxylic acids and amines= Будова й властивості альдегідів і кетонів. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та амінів: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 16 p.   (1 прим.)

Quantum-chemical aspects of non-steroid anti-inflammatory drugs: монография / I. S. Chekman, A. O. Syrovaya, O. I. Levashova [et al.]; Kharkiv National Medical University, Kyiv Medical University. - Kiev; Kharkiv: TOV "Planeta-Ptint", 2018. - 95 p.   (1 прим.)

Будова, властивості та біологічне значення функціональних похідних карбонових кислот(гідрокси-, кето-, та фенолокислот). Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків. Денатурація: методичні вказівки для самостійної роботи студентів І-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 36 с.   (1 прим.)

Будова й властивості альдегідів і кетонів. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та амінів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 15 с.   (1 прим.)

Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2018. - 19 с.   (1 прим.)

Вуглеводи: моносахариди. Структура і функції ди- та полісахаридів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 27 с.   (1 прим.)

Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук. Структура та біохімічні функції нуклиозидів, нуклиотидів та нуклеїнових кислот: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 31 с.   (1 прим.)

Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв’язку. Просторова будова органічних молекул. Взаємний вплив атомів в молекулах біоорганічних сполук: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 39 с.   (1 прим.)

Класифікація хімічних реакцій. Реакційна здатність алканів, алкенів, аренів, спиртів та фенолів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія». - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 22 с.   (1 прим.)

Медицинская и биологическая физика: адаптированный учебник для иностранных русскоязычных студентов / под ред. В. Г. Книгавко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 280 с.   (10 прим.)

Медицинская и биологическая физика: в 2 кн. Кн. 1: учебник / под общ. ред. В. Г. Книгавко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 200 с.   (10 прим.)

Медицинская и биологическая физика: в 2 кн. Кн. 2: учебник. - Харьков: ХНМУ, 2013. - 190 с.   (10 прим.)

Медична та біологічна фізика: підручник / за ред. В. Г. Кнігавка. - Харків: ХНМУ, 2017. - 354 с.   (10 прим.)

Навчальний посібник для слухачів заочних підготовчих курсів ХНМУ з хімії. Ч. 1 - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Харків : ХНМУ, 2017. - 160 с.   (1 прим.)

Навчальний посібник для слухачів заочних підготовчих курсів ХНМУ з хімії. Ч. 2 - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Харків : ХНМУ, 2017. - 151 с.   (1 прим.)

Тлумачний словник термінів з медичної та біологічної фізики / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 96 с.   (5 прим.)

Толковый словарь терминов по медицинской и биологической физике / В. Г. Книгавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 100 с.   (5 прим.)

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології ім.проф. Д.П. Гриньова (проф. М.М. Мішина)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет : методические указания для студентов II курса стоматологического факультета / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальний медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии ; сост. В. В. Минухин [и др.]. - Харьков : ХНМУ, 2016. - 107 с. (80 прим.)

Кафедра неврології № 1 (завідувач кафедри проф. І. А. Григорова)

Неврология в таблицах, рисунках и схемах: учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В. Тихонова, О. А. Тесленко [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 140 с.   (10 прим.)

Neurology in tables and pictures: textbook for students / I. A. Grygorova, K. A. Leschenko, A. A. Grygorova [et al.]. - 11th ed., revised. -  Kharkov: KhNMU, 2018. - 118 p.   (10 прим.)

Кафедра онкології (завідувач кафедри проф. В. І. Старіков)

Красносельский, Н. В. Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологии / Н. В. Красносельский, Е. Н. Крутько, А. Н. Белый; под общ. ред. Н. В. Красносельского. - Харьков, 2018. - 96 с.   (10 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии у детей: методические указания / сост. М. А. Гончарь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 49 с.   (5 прим.)

Порушення ритму та провідності серця у дітей: методичні вказівки / упоряд. Г. С. Сенаторова [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 48 с.   (5 прим.)

Принципи лікування респіраторної патології у дітей: методичні вказівки / упоряд. Г. С. Сенаторова [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 67 с.   (5 прим.)

Спортивне серце у дітей: методичні вказівки / упоряд.: Г. С. Сенаторова, М. О. Гончарь, О. Л. Онікієнко. - Харків: ХНМУ, 2018. - 54 с.   (6 прим.)

Сучасні принципи діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому в залежності від етіологічного чинника: методичні вказівки / упоряд. М. О. Гончарь [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 32 с.   (5 прим.)

Тахіаритмії у дітей: монографія / за ред. Г. С. Сенаторової. - Харків, 2018. - 85 с.   (5 прим.)

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства (завідувач кафедри проф. Т. С. Оспанова)

Паллиативная и хосписная помощь: учебное пособие / Т. С. Оспанова, Ж. Д. Семидоцкая, И. А. Чернякова [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 88 с.   (20 прим.)

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (завідувач кафедри проф. Г. М. Кожина)

Гусова, А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии: современные итоги изучения иммунопсихиатрии / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. - Харьков: Коллегиум, 2018. - 315 с.   (2 прим.)

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.   (1 прим.)

Сучасні проблеми суїцидології: колективна монографія / за ред. П. В. Волошина, Н. О. Марути. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2017. - 328 с.   (1 прим.)

Феноменология и психотерапия в психиатрии / под ред. Г. Даммана. - Харьков, 2016. - 290 с.   (1 прим.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

Alkov, V.  History of Ukraine and Ukrainian Culture [Текст] : the textbook for international students / V. Alkov ; Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 146 p. (1 прим.)

Polacy na Ukrainie: historyczna pamiec w aspekcie filantropii [Текст] : zbior streszczen II Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (25 kwietnia 2018 г.). - Kijov ; Wfrszawa : Krinica, 2018. - 128 c. (1 прим.)

History of Ukraine: study guide for seminars for English-speaking students / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp.: H. L. Demochko, V. H. Ilyin, I. U. Robak. - Kharkiv: KNMU, 2016. - 20 p.   (30 прим.)

Адаптированный толковый словарь-справочник историко-культурологической терминологии: для иностранных студентов, обучающихся на русском языке. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 28 с.   (1 прим.)

Альков, В. А. Політична наука у схемах і таблицях: атлас наочного супроводу до курсу "Політологія" / В. А. Альков, В. І. Кравченко, Н. М. Мартиненко ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2015. - 96 с.   (5 прим.)

Англо-український словник історико-культурологічної термінології з курсу "Історія України та української культури": з рекомендаціями на допомогу викладачеві / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (7 прим.)

Аудит і оцінювання управлінської діяльності: методичні вказівки до семінарських занять для студентів магістратури спеціальності "Публічне управління та адміністрування" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (7 прим.)

Аудит і оцінювання управлінської діяльності: навчально-методичний посібник для студентів магістратури спеціальності "Публічне управління та адміністрування" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд. Е. О. Гапонова. - Харків: ХНМУ, 2018. - 42 с.   (1 прим.)

Ільїн, В. Г. Історія та культура України: навчально-методичний посібник (спеціальність "Технології медичної діагностики та лікування) / В. Г. Ільїн, О. В. Троценко. - Харків: ХНМУ, 2017. - 87 с.   (9 прим.)

Короткий українсько-англійський і англо-український словник історико-культурологічної термінології з курсу "Історія України та української культури". - Харків: ХНМУ, 2017. - 26 с.   (7 прим.)

Мартыненко, Н. Н. История украинской культуры: учебно-практическое пособие для иностранных студентов первого курса / Н. Н. Мартыненко, А. Л. Демочко. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 93 с.   (39 прим.)

Менеджмент і маркетинг: навчально-методичний посібник для студентів бакалаврату / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків: ХНМУ, 2018. - 46 с.   (1 прим.)

Менеджмент у медсестринстві: навчально-методичний посібник до семінарських занять для студентів магістратури / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків : ХНМУ, 2018. - 34 с.   (1 прим.)

Наукові обрії-2017: матеріали наукових конференцій студентів і молодих науковців, проведених кафедрою суспільних наук ХНМУ та Центром медичного краєзнавства у 2016-2017 н.р. / Харківський національний медичний університет, Центр медичного краєзнавства, Кафедра суспільних наук ; ред. кол.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, О. В. Троценко. - Харків: ХНМУ, 2017. - 150 с.   (2 прим.)

Основи краєзнавства: підручник / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національна спілка краєзнавців України; за ред. О. П. Реєнта. - Харків, 2015. - 328 с.   (1 прим.)

Політологія: навчально-методичний посібник для студентів бакалаврату спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків : ХНМУ, 2018. - 82 с.   (1 прим.)

Троценко, О. В. Культурологія: навчально-методичний посібник (бакалаврат, спеціальність "Фізична терапія, ерготерапія" / О. В. Троценко. - Харків: ХНМУ, 2017. - 20 с.   (38 прим.)

Троценко, О. В. Медицина та художня культура: навчально-методичний посібник / О. В. Троценко, О. В. Чернуха; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2018. - 50 с.   (7 прим.)

Харківська охорона здоров'я в післявоєнний радянський період (1945-1991 рр.) / І. Ю. Робак, В. Г. Ільїн. - Харків : Колегіум, 2018. - 318 с. (1 прим.)

Кафедра фармакології та медичної рецептури ( зав. каф. Т.І. Єрмоленко)

Кривошапка А.В. Провоспалительные цитокины в патогенезе экспериментального ожога : монография / А. В. Кривошапка, Т. И. Ермоленко ; Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков : ТОВ Планета-Прінт, 2018. - 110 с. (2 прим.)

Александрова, А. В. Актуальні питання застосування синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ за опікових ран : монографія / А. В. Александрова ; Міністерство освіти та науки України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ТОВ Планета-Прінт, 2018. - 145 с. (2 прим.)

Кафедра хірургії № 1 (завідувач кафедри проф. В. В. Бойко)

Surgery: thoracic, cardiovascular, endocrine: textbook for 5th year students of medical faculties / V. V. Boyko, V. M. Lisovyi, L. I. Goncharenko [et al.]; ed.: V. V. Boyko, V. M. Lisovyi; Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkov, 2017. - 400 p.   (154 прим.)

Обрані лекції з військово-польової хірургії / В. В. Бойко , B. М. Лісовий, B. B. Макаров [та ін.] ; ред.: В. В. Бойко, В. М. Лісовий, В. В. Макаров ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : НТМТ, 2018. - 211 с. (100 прим.)