Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки ХНМУ у січні-грудні 2014 року:  

 1. Абашник В. А. Харьковская университетская философия (1804-1920) Т. 1: 1804-1850 гг.: монография / В. А. Абашник. - Харьков: БУРУН и К, 2014. - 752 с.   (1 экз.)
 2. Абдуллаев, Р. Я. Эхография мужских половых органов / Р. Я. Абдуллаев, В. Н. Лесовой. - Х., 2014. - 96 с.   (13 экз.)
 3. Агєєв, Є. Я. Основи охорони праці: навчально-методичний посібник / Є. Я. Агєєв. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 404 с.   (1 прим.)
 4. Академик Александр Шалимов в Харькове / под общ. ред. Н. Л. Битчук (Павловой), В.И. Трояна, Н. К. Голобородько. – Х., 2013. – 383 с.   (1 экз.)
 5. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету (24-25 жовтня 2013 р.) / ред. кол.: В. М. Козько [(та ін.]. - Х., 2013. - 162 с.   (3 прим.)
 6. Актуальні проблеми регіональних досліджень Великої Вітчизняної війни : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 вересня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. кол.: В. Я. Білоцерківський [та ін.]. - Х., 2013. - 300 с.   (1 прим.)
 7. Акушерство та гінекологія: у 4-х т. Т. 1: Акушерство: підручник / за ред. В. М. Запорожана. - К.: ВСВ Медицина, 2013. - 1032 с.   (1 прим.)
 8. Амосов, М. М. До 100-річчя від дня народження / Національна академія наук України. - К. : Академперіодика, 2013. - 264 с.   (3 прим.)
 9. Амосов, Н. Т. 2: Книга о счастье и несчастьях. Голоса времен / Н. Амосов. – Х.: Факт, 2013. – 720 с.   (5 экз.)
 10. Анатомія людини: у 3-х т. Т. 1: підручник / А. С. Головацький [та ін.]. - 3-тє вид., доопрац. - Вінниця:Нова книга, 2013. - 368 с.   (1 прим.)
 11. Апанасенко, Г. Л. Санологія (медичні аспекти валеології): підручник / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований. - К. ; Львів, 2011. - 303 с. (1 прим.)
 12. Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника / В. В. Бойко [та ін.]. - Х. : Промінь, 2014. - 124 с.   (1 прим.)
 13. Аэрозоли-дисперсные системы : монография / И. С. Чекман [и др.]. - К. ; Х., 2013. - 100 с.   (5 экз.)
 14. Безплідність у шлюбі: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Х.: ХНМУ, 2014. - 126 с.   (10 прим.)
 15. Бережная, Н. М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез / Н. М. Бережная; НАН Украины, Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. - К.: Наукова думка, 2013. - 576 с.   (3 экз.)
 16. Біологічна і біоорганічна хімія. У 2 кн. Кн. 1. Біоорганічна хімія : підручник / Б. С. Зіменковський [та ін.] ; за ред. Б. С. Зіменковського, І. В. Ніженковської. – К.: Медицина, 2014. – 272 с.   (30 прим.)
 17. Биологически активные гетероциклические соединения. Аминокислоты: материалы II студенческой межфакультетской конференции первокурсников по биоорганической химии, посвященной 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 65-летию со дня смерти Ю.О. Габеля (г. Харьков, апрель-май 2014 г.) / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2014. - 154 с.   (1 экз.)
 18. Бондаренко, Л. А. Пинеальная железа и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система: возрастные и хронобиологические аспекты : монография / Л. А. Бондаренко, Г. И. Губина-Вакулик, А. Р. Геворкян ; под ред. Ю. И. Караченцева, Н. А. Кравчун. - Х. : С.А.М., 2013. - 264 с.   (5 экз.)
 19. Булавин, Л. А. Структура мономеров ДНК / Л. А. Булавин, Д. Н. Говорун, Т. Ю. Николаенко; НАН Украины, Институт молекулярной биологии и генетики. - К.: Наукова думка, 2014. - 208 с.   (4 экз.)
 20. Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики: матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої дню науки (15 травня 2014 р.) / НАМН України, Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої, Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва, Громадська організація "Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова", Харківський національний медичний університет, Кафедра внутрішньої медицини №1, Кафедра клінічної фармакології, Головне управління охорони здоров'я Харківської обласної держадміністрації. - Х., 2014. - 226 с.   (1 прим.)
 21. Внутрішня медицина: підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Міністерство охорони здоров'я України ; за ред. М. С. Расіна. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 328 с.   (100 прим.)
 22. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник / за ред. А. С. Свінціцького. - К. : ВСВ Медицина, 2014. - 1272 с.   (1 прим.)
 23. Воловник, П. В. Митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим / П. В. Воловник, О. П. Воловник. - Х., 2009. - 464 с. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины; кн. 3)   (1 экз.)
 24. Воловник, П. В. "Наша Люся!" / П. В. Воловник, О. П. Воловник. - Х., 2010. - 464 с. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины; кн. 5)   (1 экз.)
 25. Воловник, П. В. Ректоры: Почетные граждане города Харькова / П. В. Воловник, О. П. Воловник. - Х.: Издательский дом ЖЗЛ, 2014. - 464 с. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины; кн. 10).   (2 экз.)
 26. Воловник, П. В. Почетные граждане города Харькова / П. В. Воловник, О. П. Воловник. - Х., 2010. - 464 с. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины; кн. 4)   (1 экз.)
 27. Воловник, П. В. Славные имена / П. В. Воловник, О. П. Воловник. - Х., 2013. - 480 с. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины; кн. 8)   (1 экз.)
 28. Гид по медицинским музеям Евразии / К. А. Пашков [и др.]. - М., 2014. - 188 с.   (1 экз.)
 29. Гистология, цитология и эмбриология. В 3-х кн. Кн. 3. Ч. 2: Частная гистология и эмбриология внутренних органов: учебное пособие / Э. Ф. Баринов [и др.] ; ред.: Э. Ф. Баринов, Ю. Б. Чайковский. – К.: Медицина, 2013. – 492 с.   (50 экз.)
 30. Григус, І. М. Перша медична допомога: підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 176 с.   (1 прим.)
 31. Громадське здоров'я: підручник / за ред. В. Ф. Москаленка. - Вінниця: Нова книга, 2012. - 560 с.   (1 прим.)
 32. Дереча, Л. М. Біологічні мембрани та біоелементи при дії етанолу: монографія / Л. М. Дереча, В. В. М'ясоєдов. - Х.: Раритети України, 2014. - 156 с.   (4 прим.)
 33. Дитяча імунологія: підручник / за ред. Л. І. Чернишової, А. П. Волохи. - К.: Медицина, 2013. - 720 с.   (1 прим.)
 34. Дитяча психіатрія: підручник / Г. М. Кожина [та ін.] ; за ред. Г. М. Кожиної, В. Д. Мішієва. - К. : Медицина, 2014. - 376 с.   (100 прим.)
 35. Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя: навчальний посібник / за ред. Ф. В. Дахна, В. В. Камінського, О. М. Юзька. - К., 2011. - 336 с.   (1 прим.)
 36. Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Тринадцяті Данилевські читання): матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 13-14 березня 2014 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева [та ін.]. - Х., 2014. - 174 с.   (3 прим.)
 37. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський / за ред. В. П. Черниха. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 824 с.   (1 прим.)
 38. Загальна хімія для майбутніх студентів-медиків: навч. посіб. для слухачів підготовчих курсів ХНМУ / Г. О. Сирова [та ін.] ; МОЗ України, Харківський національний медичний університет. - Х., 2014. - 120 с.   (1 прим.)
 39. Инфекционные болезни: учебник / под ред. О. А. Голубовской. - К. : ВСИ Медицина, 2014. - 784 с.   (1 экз.)
 40. Ігнатенко, Г. А. Первинна легенева артеріальна гіпертензія: монографія / Г. А. Ігнатенко. - Донецьк : Донбас, 2009. - 536 с.   (1 прим.)
 41. Історія України: підручник / за ред. В. А. Качкана. - К. : ВСВ Медицина, 2014. - 360 с.   (190 прим.)
 42. Історія української культури: національний підручник / В. А. Качкан [та ін.] ; за ред. В. А. Качкана. - К.: Медицина, 2014. - 368 с.   (150 прим.)
 43. Казмирчук, В. Е. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями : учебник / В. Е. Казмирчук, Л. В. Ковальчук, Д. В. Мальцев. - К.: ВСИ Медицина, 2012. - 520 с.   (1 экз.)
 44. Кальченко, О. І. Хроматографія в хімії каліксаренів / О. І. Кальченко, В. І. Кальченко ; Національна академія наук України, Інститут органічної хімії. - К.: Наукова думка, 2013. - 200 с. - (Проект Наукова книга).   (2 прим.)
 45. Кардиохирургия для кардиологов: учебное пособие / О. Н. Лазаренко [и др.]. - К. : Каравелла, 2013. - 280 с. (1 экз.)
 46. Катаракта: монография / З. Ф. Веселовская [и др.]. - К.: Книга плюс, 2002. - 208 с. (1 экз.)
 47. Катилов, А. В. Клиническая пульмонология детского возраста / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю. Дмитриева. - Винница, 2013. - 336 с.   (1 экз.)
 48. Кислород-основа жизни : монография / А. О. Сыровая [и др.] ; под общ. ред. А. О. Сыровой. - Х., 2013. - 232 с.   (5 экз.)
 49. Квятковская, Т. А. Гидроцеле: монография / Т. А. Квятковская, Е. А. Квятковский. - Днепропетровск: Герда, 2014. - 196 с.   (1 экз.)
 50. Коваль, Н. И. Заболевания губ. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика: учебное пособие / Н. И. Коваль, А. Ф. Несин, Е. А. Коваль. - К.: ВСИ Медицина, 2013. - 344 с.   (1 экз.)
 51. Кравець, М. С. Культурологія: підручник / М. С. Кравець. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 320 с.   (1 прим.)
 52. Кришталь, Є. В. Сексопатологія: підручник / Є. В. Кришталь, Б. М. Ворнік. - К. : Медицина, 2014. - 544 с.   (25 прим.)
 53. Лабораторное исследование мочи у больных с патологией мочевыделительной системы : учебное пособие для бакалавров, магистров, врачей-интернов и врачей по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" / О. Н. Ковалева [и др.]; МЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т . - Х., 2014. - 176 с.   (1 экз.)
 54. Лесовой, В. Н. Хроническая болезнь почек и почечнозаместительная терапия: руководство по нефрологии / В. Н. Лесовой, Н. М. Андоньева; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Х.: ХНМУ, 2014. - 216 с.   (100 экз.)
 55. Лупальцов, В. И. Неотложная хирургия органов брюшной полости и забрюшинного пространства = Emergency abdominal and retroperitoneal surgery / В. И. Лупальцов, В. Н. Лесовой ; Харьк. нац. мед. ун-т. - Харьков : Контраст, 2014. - 416 с. (13 экз.)
 56. Маланчук, В. А. Остеомиелит челюстей у больных на фоне наркотической зависимости/ В. А. Маланчук, И. С. Бродецкий. - К., 2013. - 268 с.   (1 экз.)
 57. Медична психологія: підручник / С. Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Максименка. - 2-ге вид. - К.: Слово, 2014. - 520 с.   (1 прим.)
 58. Медична хімія : підручник / В. О. Калібабчук [та ін.] ; за ред. В. О. Калібабчук. - К.: Медицина, 2013. - 336 с.   (200 прим.)
 59. Мысниченко, В. Моя правда жизни / В. Мысниченко. - Х.: Издательский дом ЖЗЛ, 2014. - 320 с. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины; кн. 11).   (2 экз.)
 60. Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 50-річчю кафедри мовної підготовки іноземних громадян / МОН України, МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т, Факультет з підготовки іноземних студентів. - Х., 2014. - 288 с.  (1 прим.)
 61. Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація: навчальний посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 144 с.   (1 прим.)
 62. Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні: монографія / Ю. Р. Мірошниченко. - К. : Фенікс, 2012. - 360 с.   (1 прим.)
 63. Москаленко, В. Ф. Методологія доказової медицини: підручник / В. Ф. Москаленко, І. Є. Булах, О. Г. Пузанова. – К.: Медицина, 2014. – 200 с.   (20 прим.)
 64. Наноматеріали медичного призначення / І. В. Уварова [та ін.] ; за ред. В. В. Скорохода. - К.: Наукова думка, 2014. - 416 с.   (1 прим.)
 65. Національна економіка: підручник / П. В. Круш [та ін.]. - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.   (1 прим.)
 66. Неорганическая химия для медицинской химии: учебное пособие для слушателей подготовительных курсов ХНМУ / А. О. Сыровая [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Х., 2013. - 100 с.   (1 экз.)
 67. Низкорослый ребенок / Ю. И. Караченцев [и др.]. - Х.: С.А.М., 2013. - 324 с.   (5 экз.)
 68. Неврологія: підручник / І. А. Григорова [та ін.]; ред.: I. A. Григорова, Л. І. Соколова. - К. : Медицина, 2013. - 640 с.   (200 прим.)
 69. Озон и озонотерапия : монография / И. С. Чекман [и др.]. - К. ; Х., 2013. - 140 с.      (5 экз.)
 70. Оптимізація дії антимікробних препаратів у комплексному хірургічному лікуванні запальних процесів позапечінкових жовчних проток та підшлункової залози: монографія / А. Г. Іфтодій [та ін.] ; МОЗ України, Буковинський держ. мед. ун-т. - Чернівці : Букрек, 2014. - 314 с.   (1 прим.)
 71. Основи екології: підручник / за ред. В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 424 с.   (1 прим.)
 72. Патофізіологія: підручник / Ю. В. Биць [та ін.] ; за ред. М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2014. - 752 с.   (200 прим.)
 73. Пашков, К. А. Биографии и научные направления исследований отечественных ученых в зубоврачевании и стоматологии / К. А. Пашков, А. В. Белолапоткова, К. А. Борисенко; Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова. Кафедра истории медицины. - М., 2014. - 264 с.   (1 экз.)
 74. Пашков, К. А. Зубы и зубоврачевание: очерки истории / К. А. Пашков. – М.: Вече, 2014. - 240 с.   (1 экз.)
 75. Півторак, В. І. Клінічна анатомія трійчастого та лицевого нервів. Вегетативні вузли лиця. Місцеве знеболювання / В. І. Півторак, М. П. Булько. - Вінниця: Нова книга, 2012. - 136 с.   (1 прим.)
 76. Пластична хірургія: підручник / за ред. Е. Я. Фісталя. - К. : ВСВ Медицина, 2010. - 376 с.   (1 прим.)
 77. Поліклінічна інфектологія. Кабінет інфекційних захворювань / Р. Ю. Грицко [та ін.]. - К. : ВСВ Медицина, 2012. - 224 с.   (1 прим.)
 78. Практикум з біологічної хімії: навчальний посібник / Міністерство аграрної політики України, Харківська державна зооветеринарна академія ; під ред. Г. Ф. Жегунова. - Х. : БУРУН і К, 2014. - 304 с.   (1 прим.)
 79. Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XXXX Международной научно-практической конференции (2-5 октября 2013 г.) / Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. - Ялта, 2013. - 228 с.   (1 экз.)
 80. Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XXXXІ Международной научно-практической конференции (28-31 мая 2014 г.) / Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. - Х., 2014. - 168 с.   (1 экз.)
 81. Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 210-річниці ХНМУ та 55-річчю кафедри філософії (27 березня 2014 р.) / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – 238 с.   (3 прим.)
 82. Проблеми атеросклерозу як системної патології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю (20 березня 2014 р.) / МОЗ України, НАМН України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої, Харк. нац. мед. ун-т. - Х., 2014. - 186 с.   (1 прим.)
 83. Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали наук.-практ. конф. лікарів-педіатрів з міжнародною участю (21 березня 2014 р.) / МОЗ України, НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т, Департамент охорони здоров'я Харк. обл. держ. адміністрації, Департамент охорони здоров'я Харк. міської ради, Харк. обл. асоціація педіатрів. - Х., 2014. - 322 с.   (3 прим.)
 84. Пропедевтика биоорганической химии: учебное пособие для слушателей подготовительных курсов ХНМУ / А. О. Сыровая [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Х., 2014. - 120 с.   (1 экз.)
 85. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. М. С. Расіна. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 208 с.   (50 прим.)
 86. Пропедевтика медицинской химии: учебное пособие для слушателей подготовительных курсов ХНМУ / В.Д. Чеховской [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. – Х., 2012. – 156 с.   (1 экз.)
 87. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. 1/ НАМН Украины, Министерство здравоохранения Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. – 3-е изд., доп. – К., 2013. – 552 с. (1 экз.)
 88. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. 2 / НАМН Украины, Министерство здравоохранения Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. – 3-е изд., доп. – К., 2013. – 438 с. (1 экз.)
 89. Радіологія. Т. 2: Основи променевої терапії: підручник / М. С. Каменецький [та ін.] ; за ред. М. С. Каменецького. – Донецьк : Ноулідж. Донецьке відділення, 2014. – 126 с.   (10 прим.)
 90. Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік : результати соціологічних досліджень. - К., 2013. - 140 с.   (1 прим.)
 91. Сарибекян, А. С. Хирургическое лечение геморрагического инсульта методом пункционной аспирации и локального фибринолиза / А. С. Сарибекян. - Москва, 2009. - 288 с.   (2 экз.)
 92. Секела, М. В. Паліативна торакальна хірургія / М. В. Секела, В. В. Макаров, А. Жехонек. - Львів : Сполом, 2013. - 192 с.   (1 прим.)
 93. Стоматологія: у 2-х кн. Кн. 2: підручник / за ред. М. М. Рожка. - К.: ВСВ Медицина, 2013. - 992 с.   (1 прим.)
 94. Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра : монография / В. И. Астахова [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. - Х.: Изд-во НУА, 2013. - 476 с.  (5 экз.)
 95. Сучасні аспекти хірургічної корекції гострої кишкової непрохідності та кишкової недостатності : монографія / А. Г. Іфтодій [та ін.]. - Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2014. - 248 с.   (1 прим.)
 96. Терапевтична стоматологія: у 4-х т. Т. 1: Пропедевтика терапевтичної стоматології: підручник / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - 2-ге вид., перероб. та доп. -  К.: ВСВ Медицина, 2011. - 360 с.   (3 прим.)
 97. Травматологія та ортопедія : підручник / О. А. Бур'янов [та ін.] ; за ред. Г. Г. Голки, О. А. Бур'янова, В. Г. Климовицького ; Міністерство охорони здоров'я України. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 416 с.   (200 прим.)
 98. Українська школа ендокринології: 58-ма науково-практична конференція з міжнародною участю (Харків, 5-6 червня 2014 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева [та ін.]. - Х., 2014. - 146 с.   (3 прим.)
 99. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: у 4-х т. Т. 2: Е-Н / уклад.: Л. Петрух, І. Головко. - К. : ВСВ Медицина, 2013. - 742 с.   (1 прим.)
 100. Урология: учебник для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / С. П. Пасечников [и др.]; под ред. С. П. Пасечникова; Министерство здравоохранения Украины. – Винница: Нова книга, 2014. – 456 с.   (100 экз.)
 101. Уход за больными: Практика: учебник / под ред. О. Н. Ковалевой [и др.]. - К.: ВСИ Медицина, 2014. - 432 с.   (150 экз.)
 102. Фармакологія: підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за спеціальністю "Стоматологія" / І. С. Чекман [та ін.]. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 432 с.   (1 прим.)
 103. Фармакотерапія в стоматології : навчальний посібник / В. М. Бобирьов [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 368 с.   (1 прим.)
 104. Химия. Экология. Медицина: материалы V студенческой межфакультетской конференции первокурсников, посвященной 110-й годовщине со дня рождения Е.М. Гапона / Министерство здравоохранения Украины, Харьк. нац. мед. ун-т, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2014. - 176 с. (2 экз.)
 105. Хирургия / Министерство здравоохранения Украины, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; под ред. М. П. Захараша. - Винница: Нова книга, 2014. - 688 с.   (1 экз.)
 106. Хирургия. Ч. II. Модуль 4: Симптомы и синдромы в хирургии : учебник для студентов VI курсов медицинских факультетов медицинских вузов / В. В. Бойко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Х.: НТМТ, 2013. - 820 с.   (150 экз.)
 107. Хірургія дитячого віку: підручник / за ред. В. І. Сушка, Д. Ю. Кривчені. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2009. - 800 с.   (1 прим.)
 108. Цимбалюк, В. Ce.re.bellum, або мозочок / В. Цимбалюк, В. Медведєв, Ю. Сенчик. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 272 с.   (1 прим.)
 109. Чоловічі статеві розлади : навчальний посібник / І. І. Горпинченко [та ін.]. - Львів, 2011. - 222 с.   (1 прим.)
 110. Шевчук, О. М. Контроль та нагляд за переміщенням лікарських засобів через митний кордон України: монографія / О. М. Шевчук. - Харків : Право, 2014. - 272 с.   (1 прим.)
 111. Шевчук, О. М. Митний контроль лікарських наркотичних засобів: монографія / О. М. Шевчук. - Харків : Право, 2013. - 230 с.   (1 прим.)
 112. Шкаруба, Л. М. Російсько-український словник художніх термінів: навчальний посібник / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанасій . - К. : Каравела, 2012. - 320 с.   (1 прим.)