Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Харківський національний медичний університет  

Наукова бібліотека 

ІIІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ІIІ науково-практичній інтернет-конференції «БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ», яка відбудеться 22-29 жовтня 2018 року на сайті Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua/ 

Форма участі – дистанційна, що передбачає розміщення тез, статей та презентацій; перегляд матеріалів та участь в обговоренні. По закінченні конференції планується розміщення наданих матеріалів в Репозитарії ХНМУ за адресою repo.knmu.edu.ua, а також видання друкованого збірника тез та статей.

Публікація матеріалів безкоштовна.

Участь у конференції дозволить оприлюднити результати практичного досвіду та наукових досліджень, визначити шляхи вирішення певних проблем, обмінятися думками.

На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

1. Бібліотека у фокусі історії: вплив на розвиток суспільства, шляхи збереження та репрезентації документних пам’яток.

2. Традиції та інновації в діяльності бібліотек, їх розвиток та взаємовплив. Ресурсне забезпечення бібліотек, хмарні технології у їх діяльності.

3. Інформаційно-аналітична підтримка науково-освітнього процесу університету. Діяльність бібліотек у сприянні академічній доброчесності.

4. Вебліографія: практичний та теоретичний аспекти.

5. Науково-дослідницька діяльність бібліотек. Історико-краєзнавча робота.

6. Сучасні форми міжбібліотечної взаємодії та корпоративної співпраці.

7. Бібліотека і користувач: створення читач-орієнтованого середовища, майданчика для всебічного розвитку.

8. Бібліотека і громада: просвітницька та іміджева діяльність. Бібліотека у формуванні бренду університету.

9. Медіа-платформи у просуванні книги, читання, бібліотеки та сприяння професійній взаємодії.

10. Бібліотечні кадри: безперервна освіта та засоби вдосконалення професійних компетентностей.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):

  • Обсяг статей – 5-8 (з додатками), тез – до 3 сторінок, формат аркуша А-4, у текстовому редакторі Microsoft Word (.docx);.
  • Шрифт: заголовки (УДК; назва статті; ініціали та прізвище автора (-рів); повна назва установи, з якої виходить робота; ключові слова, резюме українською, російською та англійською мовою) прописними і рядковими літерами; основний текст (вступ, основна частина, висновки, література) Times New Roman кегль 14 пт.
  • Інтервал між рядками – 1,5; абзац – 1,25 см.
  • Поля: ліве, верхнє, нижнє, праве – 2,0 см; без нумерації сторінок.
  • Таблиці, малюнки, діаграми, фото просимо надавати окремими файлами в форматі *.jpg.
  • Відомості про авторів додаються на окремому аркуші: повністю прізвище, ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактний телефон, e-mail (обов’язково).
  • Презентації повинні бути виконані у форматі *.ppt  або *.pptx.
  • Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора (-рів).
  • Фото автора (авторів) додається окремим файлом у форматі *.jpg.

 Приклад: 

УДК 027.7:339.138

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Т. Б. Павленко

Харківський національний медичний університет

Наукова бібліотека

Анотація: Дано поняття SWOT-аналізу, розкрито методику проведення SWOT-аналізу бібліотеки університету. Перераховані параметри, на які необхідно звернути увагу, наведено приклад стандартної матриці, яка використовується при його виконанні.

Ключові слова: бібліотека університету, маркетингові інструменти, SWOT-аналіз, стратегічне планування, стратегія розвитку.

Соціально-економічні зміни та загальна інформатизація суспільства в Україні вимагають трансформації всієї сфери бібліотечно-інформаційної …

Література:

1. 

SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА

Т.Б. Павленко

Харьковский национальный медицинский университет

Научная библиотека

Аннотация: Дано понятие SWOT-анализа, раскрыта методика проведения SWOT-анализа библиотеки университета. Перечисленные параметры, на которые необходимо обратить внимание, приведен пример стандартной матрицы, используемой при его исполнении.

Ключевые слова: библиотека университета, маркетинговые инструменты, SWOT-анализ, стратегическое планирование, стратегия развития.

 

SWOT-ANALYSIS AS A TOOL OF THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY LIBRARY

T.B. Pavlenko

KharkivNationalMedicalUniversity

Scientific Library

It was given the concept of SWOT-analysis, discloses a technique of SWOT-analysis of the University Library. Listed parameters, that need to be addressed, are an example of a standard template that is used when it is running.

Key words: university library, marketing tools, SWOT-analysis, strategic planning, strategy development.

Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог просимо надсилати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 01 жовтня 2018 року з позначкою «Інтернет-конференція»

За достовірність надісланих матеріалів відповідальність несуть автори. Увага! Всі роботи будуть перевірені на плагіат прийнятою в ХНМУ системою Strike Plagiarism.

Оргкомітет залишає за собою право на рецензування та відбір матеріалів. Статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам, до публікації не приймаються. Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на вказану адресу електронної пошти.

До участі у конференції запрошуються: працівники бібліотек без обмеження за типом та видом, викладачі навчальних закладів, науковці, аспіранти, магістранти, студенти (рецензія наукового керівника обов’язкова).

З усіх питань можна звертатися до оргкомітету за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефонами:            

+ 38 057 707 72 42учений секретар Наталя Дмитрівна Гаєва

+ 38 057 707 72 95 – заступник директора з ІТ Тетяна Борисівна Павленко