Наші акції

Untitled-3

 

Бєлякова Т. В. День города Харькова 75-летие освобождения. Информационно-библиотечное обеспечение мероприятия / Т. В. Белякова // Слобожанські читання : матеріали XXIII міжнародної наукової конференції (1719 квітня 2019 р.). Харків, 2019. Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25259.

Бєлякова Т. В. Колекції книжкових пам'яток медичних бібліотек України: до постановки проблеми = Book collections of the medical libraries of Ukraine: problem statement / Т. В. Бєлякова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції (21–22 листопада 2019 р.) / під ред. В. М. Шейка [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 139–140.

Завгородній І. В. USMLE як інноваційний інструмент оцінки знань студентів-іноземців у ХНМУ / І. В. Завгородній, І. В. Киричок, Л. В. Сичова // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ (Харків, 30 січня 2019 р.) / МОЗ України, Харківський нац. мед. унт. – Харків, 2019. – С. 38–40.

Киричок І. В. Проблемні питання комплектування бібліотечних фондів науковими медичними книгами / І. В. Киричок, О. А. Нєговєлова, О. О. Красюкова // Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 року, м. Львів) / ННМБ України, НБ ЛНМУ ім. Данила Галицького, Секція працівників медичних бібліотек УБА. – Київ : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2019. – С. 50–54.

Киричок І. В. Університетська бібліотека у сприянні якісній самопідготовці студентів-медиків до іспитів [тези] / І. В. Киричок, О. О. Красюкова, Н. Д. Гаєва // Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 24-25 жовтня 2019 року / Наукова бібліотека ХНТУСГ; [редкол.: Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко, В. Івахненко].  Харків : ХНТУСГ, 2019. С. 49-54.

Коган-Ясний Віктор Мойсейович – терапевт, вчений. До 130-річчя від дня народження : біобібліогр. нарис / уклад.: І. В. Киричок, Л. Є. Корнілова, Т. В. Костюкевич, О. О. Терлецька ; наук. консультанти: М. П. Бойчак, Ж. М. Перцева ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Харків. нац. мед. університету. – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2019. – 128 с.