Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Киричок І. В. Інформаційно-бібліотечний супровід підготовки англомовних студентів у ХНМУ / І. В. Киричок, О. О. Красюкова, Т. О. Бабак // Англомовне навчання в ХНМУ: сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали LІ навчально-методичної конференції, Харків, 31 січня 2018 р. / ред. кол. : В. Д. Марковський [та ін.] ; Харк. нац. мед. унт. – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 45–47.