Наші акції

Untitled-3

 

Белякова Т. В. Книжные памятники в фондах медицинских библиотек – часть культурного наследия страны : [Электронный ресурс] / Т. В. Белякова // Российское общество и Православная Церковь: уроки истории : ХІІІ Международные научно-образовательные Знаменские чтения, Курск, 13-16 марта 2017 г. – Курск, 2017. – 1 электрон. опт. диск.

Вороніна Р. В. Комунікативна компетентність в системі бібліотечного обслуговування: загальні питання [Електронний ресурс] / Р. В. Вороніна // Измерения в библиотеках: оценка эффективности и качества работы : материалы Интернет-конференции, 6-10 июня 2017, НБ ХНУРЕ. – Режим доступу : http://lib.nure.ua/storage/app/media/conference/materials/NB_KhNMU_Voronina_RV.pdf.

Вороніна Р. В. Нові підходи до визначення професійних комунікативних вмінь сучасного бібліотекаря [Електронний ресурс] / Р. В. Вороніна // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 жовтня 2017 р., ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0053371047cd904a090bb.

Вороніна Р. В. Соціальні медіа та професійна комунікативна культура бібліотекаря: загальні питання взаємодії / Р. В. Вороніна // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовтня 2017 року / редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва; Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2017. – С. 19-27.

Киричок І. В. Веб-опитування студентів-медиків щодо користування соціальними мережами (за результатами роботи Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету) / І. В. Киричок, О. А. Русанова, К. М. Тесленко // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовтня 2017 року / редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва; Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2017. – С. 46-55.

Киричок І. Волонтерська діяльність бібліотек ВНЗ : [доповідь-презентація на педагогічній майстерні «Бібліотечна інноватика» в рамках ХІV Міжнародної методичної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», 2 лютого 2017 р., НТБ НТУ "ХПІ"] / І. Киричок. - 2017. - 21 слайд.

Киричок І. В. Колекція раритетних дисертацій у фонді університетської бібліотеки: збереження й цифрова презентація / І. В. Киричок, Т. В. Костюкевич // Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ. – Київ – Івано-Франківськ, 2017. – С. 62–65.

Киричок І. В. Корпоративні медіа вузівської бібліотеки як сучасний формат діалогу з читачем [Електронний ресурс] / І. В. Киричок, О. А. Русанова, К. М. Тесленко // Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 23-31 жовтня 2017 р., Харків / Наукова бібліотека ХДУХТ. – Режим доступу : http://conf.hduht.edu.ua/index.php/m-i-conf-2/794-korporatyvni-media-vuzivskoi-biblioteky-iak-suchasnyi-format-dialohu-z-chytachem.

Киричок І. В. Рейтингове оцінювання роботи як важливий елемент кадрового менеджменту університетської бібліотеки / І. В. Киричок // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : [матеріали Інтернет-конференції, Харків, 6-10 червня 2017 р.] / Наукова бібліотека ХНУРЕ. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3682.

Павленко Т. Б. Апаратно-програмне забезпечення онлайнової репрезентації друкованого надбання / Т. Б. Павленко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : [матеріали Інтернет-конференції, Харків, 6-10 червня 2017 р.] / Наукова бібліотека ХНУРЕ. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3684.

Павленко Т. Куратор содержания как форма оперативного информирования и повышения квалификации библиотечных работников : [сообщение-презентация на педагогической мастерской «Бібліотечна інноватика» в рамках ХІV Международной методической школы-семінара «Сучасні педагогічні технології в освіті», 2 февраля 2017 г., НТБ НТУ "ХПИ"] / Т. Павленко. - 2017. - 13 слайдов.

Павленко Т. Б. Соціальні медіа у професійному розвитку бібліотечного фахівця / Т. Б. Павленко // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовтня 2017 року / редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва; Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2017. – С. 68-73.

Павленко Т. Цифрова репрезентація книжкових пам’яток: підходи та шляхи реалізації / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 11-13.

Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовтня 2017 року / редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва; Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2017. – 100 с. (іл.).