Наші акції

Untitled-3

 

1. Бабак Т. А. Библиотечное пространство: опыт зарубежных библиотек по его организации и реорганизации / Т. А. Бабак, О. А. Красюкова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 6-13.

2. Безсмертна О. В. Ефективні веб-сайти бібліотек: пріоритет на зручності для користувачів / О. В. Безсмертна // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 18-22.

3. Безсмертна О. В. Редизайн бібліотечного веб-сайту інструментарієм юзабіліті-тестування / О. В. Безсмертна // Культурології та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції, Харків, 24–25 листопада 2016 р. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 122–123.

4. Безсмертна О. В. Веб-аналітика медичних бібліотек вищих навчальних закладів України та США / О. В. Безсмертна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, Харків, 21–22 квіт. 2016 р. / Харківська державна академія культури. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 307–308.

5. Белякова Т. В. Анкетирование «Книжные памятники в фондах медицинских библиотек Украины» / Т. В. Белякова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 28-29.

6. Белякова Т. В. Единый распределённый фонд книжных памятников медицинских библиотек Украины / Т. В. Белякова // Библиотечное дело – 2016: библиотечно-информационные коммуникации в поликультурном пространстве: материалы двадцать первой междунар. науч. конф. (Москва, 27-28 апреля 2016 года). – Москва : МГИК, 2016. – С. 634–636.

7. Белякова Т. В. Использование книжных памятников в современных диссертационных исследованиях по медицине  / Т. В. Белякова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матер. міжнар. наук. конф., Харків, 24-25 листоп. 2016 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. – Харків, 2016. – С. 138–140.

8. Белякова Т. В. Книжные памятники в фондах медицинских и других библиотек Харькова / Т. В. Белякова // НТБ. – 2016. – № 4. – С. 67–77.

9. Бєлякова Т. Книжкові пам’ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан / Т. Бєлякова // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 5. – С. 21–25.

10. Бєлякова Т. В. Кадровий ресурс відділів стародруків та рідкісних видань бібліотек України / Т. В. Бєлякова // Культура та інформаційне суспільство XXI ст. : матер. всеукр. наук.-теорет. конф., 21-22 квітня 2016 р.) / під ред. проф. В. М. Шейка та ін. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 309–311.

11. Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2016. – 152 с. (іл.).

12. Борисова О. П. Музейний аспект у діяльності бібліотеки / О. П. Борисова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 30-33.

13. Воронина Р. В. Комикс как особый жанр детской литературы / Р. В. Воронина // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 43-52.

14. Вороніна Р. В. Дитячі бібліотеки Німеччини як центри розвитку та організації дозвілля дитини [Електронний ресурс] // Публічна бібліотека - соціокультурний центр регіону: технології, розваги, дизайн : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормінгу, 20 травня 2016 року, Харків / ЦМБ ім. В.Г. Белінського.

15. Вороніна Р. В. Нормативно-правове забезпечення книговидання дитячої літератури в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Вороніна // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнародної інтернет-конференції, 25 травня 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 171-173.

16. Вороніна Р. В. Сучасний стан книжкового ринку дитячої літератури Німеччини [доповідь] / Р. В. Вороніна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених (21-22 квітня 2016 року). – Харків : ХДАК, 2016. – С. 330-331.

17. Гончар А. Ю. Бібліотечна реклама як інструмент позитивного іміджу бібліотеки (огляд літератури) / А. Ю. Гончар // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 39-43.

18. Заговора М. В. Еволюція довідково-бібліографічного фонду (ДБФ) бібліотек вищих навчальних закладів України в електронному середовищі [доповідь] / М. В. Заговора // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених (21-22 квітня 2016 року). – Харків : ХДАК, 2016. – С. 320-321.

19. Заговора М. В. Корпоративна каталогізація: реалії сьогодення [Електронний ресурс] // Публічна бібліотека - соціокультурний центр регіону: технології, розваги, дизайн : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормінгу, 20 травня 2016 року, Харків / ЦМБ ім. В.Г. Белінського.

20. Киричок И. В. Студенческий плагиат: причины и предупреждение (практика Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета) [Електронний ресурс] / И. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. науч.-практ. конф., 1—2 грудня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4269689.

21. Киричок И. В. Чтение художественной литературы как элемент воспитательной работы библиотеки медицинского вуза: этика биоэкспериментов : [доклад-презентация] / И. В. Киричок, В. М. Серпухова, О. В. Озеркина // Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? : матеріали наук.-практ. конф., 13-14 вересня 2016 р., Полтава / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка; науково-технічна бібліотека ПолтНТУ; Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 60–67.

22. Киричок І. В. Бібліотека і студентство: творчий діалог та партнерство / І. В. Киричок // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 3-6.

23. Киричок І. В. Біоексперимент в художній літературі як невичерпне джерело у роботі бібліотеки медичного вузу з морально-етичного виховання студентів / І. В. Киричок, В. М. Серпухова, О. В. Озеркіна // Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України : матеріали XV Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 19-20 травня 2016 р. / Національна наукова медична бібліотека України [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2016. - С. 42-45.

24. Киричок І. В. Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнародної  інтернет-конференції, 25 травня 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 188–192.

25. Киричок І. В. Наукова спадщина І.І. Мечникова у фонді рідкісних та цінних видань університетської бібліотеки [доповідь] / І. В. Киричок, Т. В. Костюкевич // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я : матеріали ІV міжнародної наукової інтернет-конференції, на пошану ректора ХНМУ, члена-кореспондента НАМН України, професора В.М. Лісового (до 60-річчя від дня народження), Харків, 1-8 листопада 2016 р. / [редкол. : І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко] ; Харківський національний медичний університет. – Харків: Колегіум, 2016. – С. 28–33.

26. Павленко Т. Б. Технологічні рішення цифрової репрезентації книжкових пам'яток в практиці університетської бібліотеки / Т. Б. Павленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 111-113.

27. Павленко Т. Б. Формування стійких практик самостійної роботи як чинник попередження студентського плагіату / Т. Б. Павленко, І. В. Киричок // Симуляційне навчання в системі підготовки медичних кадрів : матеріали L навч.-метод. конф., присвяченої 212-й річниці від дня заснування ХНМУ, Харків, 30 листопада 2016 р. / ХНМУ. – Харків, 2016. – С. 124-126.

28. Русанова О. А. Создание и продвижение библиотечных периодических изданий: новые проекты библиотек / О. А. Русанова, Е. Н. Тесленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 130-133.