Наші акції

Untitled-3

 

1. Bezsmertna O. V. Medical Libraries and the Use of Web Technologies / O. V. Bezsmertna // Вісник Харківської державної академії культури. Сер.: Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 47. – С. 72-78.

2. Безсмертна О. В. Веб-технології зарубіжних медичних бібліотек в інформаційному обслуговуванні користувачів / О. В. Безсмертна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, Харків, 22-23 квітня 2015 р. / Харківська державна академія культури. – Харків : ХДАК, 2015. – С. 188.

3. Безсмертна О. В. Мобільна веб-присутність медичних бібліотек США / О. В. Безсмертна // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції, Харків, 26-27 листопада 2015 р. – Харків, 2015. – С. 140-141.

4. Безсмертна О. В. «Мобільна стратегія» розвитку бібліотек / О.В. Безсмертна // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 14-20.

5. Безсмертна О. В. Мобільні технології на сайтах зарубіжних медичних бібліотек / О. В. Безсмертна // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 96–99.

6. Безсмертна О. Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках / О. Безсмертна // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 11. – С. 31–34.

7. Белякова Т. В. Книжные памятники медицинского профиля в фондах ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина / Т. В. Белякова // Библиотечное дело – 2015 : документно-информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки : Скворцовские чтения : материалы двадцатой международной научной конференции, Москва, 22-23 апреля 2015 г. – Москва, 2015. – Ч. 3. – С. 10–14.

8. Бессмертная О. В. Электронные журналы на сайтах зарубежных медицинских библиотек как оперативный канал научной коммуникации / О. В. Бессмертная // Этюды культуры : материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 21 апреля 2015 г. / Томский государственный университет. – Томск, 2015. – С. 19-25.

9. Бєлякова Т. В. Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету / Т. В. Бєлякова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 20-22.

10. Бєлякова Т. Книжкові пам'ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Тетяна Бєлякова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 8. - С. 32-34.

11. Бєлякова Т. В. Книжкові пам'ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України / Т. В. Бєлякова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / Харк. держ. акад. культури; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. - Харків, 2015. - С. 139-140.

12. Бєлякова Т. В. Книжкові пам’ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків / Т. В. Бєлякова // Вісник Харківської державної академії культури. Сер.: Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 47. – С. 33–42.

13. Бєлякова Т. В. Травники у фонді книжкової колекції ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна / Т. В. Бєлякова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, Харків, 22-23 квітня 2015 р. / Харківська державна академія культури. – Харків : ХДАК, 2015. – С. 198-199.

14. Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва ]. – Харків : ХНМУ, 2015. – 196 с. (іл.)

15. Бондар Л. М. Електронні бібліотеки як елемент якості вищої освіти / Л. М. Бондар, І. В. Киричок, О. Л. Левашова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 1. – С. 42–46.

16. Винокурова Я. Э. Развитие волонтерского движения в библиотеке университета / Я. Э. Винокурова, А. П. Карпенко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 39-41.

17. Вороніна Р. В.  Полілінгвізм як важливий елемент комунікації у бібліотечному обслуговуванні / Р. В. Вороніна // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 41-46.

18. Історія в історіях: Харківська вища медична школа у спогадах, документах і фотографіях / редкол. : В. М. Лісовий (гол. ред.), В. А. Капустник, І. В. Летік, В. В. М’ясоєдов, Ж. М. Перцева, І. В. Киричок, О. В. Семененко ; за заг. ред. В. М. Лісового та Ж. М. Перцевої. – Харків : ХНМУ, 2015. – 552 с. : фото.

19. Камлик І. В. Бібліотека як берегиня національної культурної пам’яті / І. В. Камлик, Т. В. Бєлякова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2015. - № 4. - C. 18-19.

 20. Камлик І. В. Удосконалення організації методичної роботи вузівської бібліотеки / І. В. Камлик // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 66-70.

21. Камлык И. В. К истории создания общины сестер милосердия в Харькове: по страницам редких и ценных изданий / И. В. Камлык, Т. В. Белякова // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я : матеріали III Міжнародної наукової інтернет-конференції, 2–9 листоп. 2015 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2015. – С. 57–60.

22. Камлык И. В. Сестры милосердия г. Харькова в годы Первой мировой войны: по страницам редких и ценных изданий [Электронный ресурс] / И. В. Камлык, Т. В. Белякова, Т. В. Костюкевич// Русская цивилизация в свете исторического выбора святого князя Владимира : XI Международные научно-образовательные Знаменские чтения, Курск, 16–19 марта 2015 г. – Курск, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

23. Капітанова Г. І. Персоналізований підхід як складова системи управління колективом бібліотеки вузу / Г. І. Капітанова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 71-74.

24. Киричок И. В. Медицина в литературе: библиотека вуза и нравственно-этическое воспитание студентов-медиков / И. В. Киричок, В. М. Серпухова, О. В. Озеркина // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Чернівці, 14-15 травня 2015 р. - Київ, 2015. - С. 113-118.

25. Киричок И.В. Изабелла Шакировна Иванова — мудрый Учитель и добрый Друг / И. В. Киричок // Історія в історіях : Харківська вища медична школа у спогадах, документах і фотографіях / редкол. : В. М. Лісовий (гол. ред.), В. А. Капустник, І. В. Летік [та ін.]; за заг. ред. В. М. Лісового та Ж. М. Перцевої. – Харків : ХНМУ, 2015. – С. 479–483.

26. Киричок І. В. Питання забезпеченості освітнього процесу навчальною літературою у вищій медичній школі / І. В. Киричок // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Чернівці, 14–15 травня 2015 р. – Київ, 2015. – С. 177–180.

27. Киричок І. В. Університетська бібліотека як лабораторія творчості та креативу (до 95-річчя Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету) / І. В. Киричок // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 3-9.

28. Костюкевич Т. В. К истории формирования фонда Научной библиотеки ХНМУ / Т. В. Костюкевич // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 86-91.

29. Костюкевич Т. В. Харківське Медичне Товариство як осередок подвижництва і волонтерства: по сторінкам рідкісних та цінних видань / Т. В. Костюкевич, І. В. Киричок // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я : матеріали ІІІ міжнародної наукової інтернет-конференції, Харків, 2-9 листопада 2015 р. / [редкол. : І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко] ; Харківський національний медичний університет. – Харків, 2015. – С. 60–66.

30. Кравченко С. А. Досвід створення та використання електронної бібліографії у Науковій бібліотеці ХНМУ / С. А. Кравченко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 91-95.

31. Кравченко С. Книжные коллекции известных ученых-медиков в фонде Научной библиотеки ХНМУ : матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 210-й харківської медичної школи (10 квітня 2015 року, м. Харків) / С. Кравченко, Л. Скрипченко, Т. Костюкевич // Наукові обрії – 2015 : матеріали наукових конференцій молодих науковців, проведених кафедрою суспільних наук ХНМУ в 2014-2015 н.р. – Харків : Колегіум, 2015. – С. 54−58.

32. Красюкова О .А. Особенности формирования англоязычной среды в библиотеке вуза / О. А. Красюкова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 101-104.

33. Методичні рекомендації щодо організації роботи інституційних репозитаріїв (відкритих електронних архівів) у бібліотеках вищих навчальних закладів МОЗ України / автори-укладачі: О. М. Бруй, Т. Б. Павленко ; Національна наукова медична бібліотека України, Харківський національний медичний університет, Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, Секція працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації. – Київ, 2015. – 21 с.

34. Основы поиска, оценки и использования доказательной информации : метод. указ. для студентов мед. ф-тов, врачей-интернов и слушателей курсов повышения квалификации врачей разных специальностей / сост. Т. А. Чумаченко, И. В. Киричок, С. А. Кравченко, И. И. Несвижская. – Харьков : ХНМУ, 2015. – 36 с.

35. Павленко Т. Змінюватись, але не зраджувати: спроба ліричного есе / Тетяна Павленко // Бібліотека(р) - це звучить гордо: Прозова та поетична творчість працівників медичних бібліотек України / ННМБ України. - Київ, 2015. - С. 19-21.

36. Павленко Т. Б. Інформатизація в дії: сучасні пріоритети Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету / Т. Б. Павленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 128-134.

37. Перцева Жаннета Николаевна : биобиблиографический указатель / составители : И. В. Киричок, О. Н. Шулика, С. А. Кравченко ; Научная библиотека, Музей истории ХНМУ. – Харьков, 2015. – 134 с.

38. Поляк Н. П. Підвищення професійної компетентності молодого бібліотекаря як складова успішної діяльності бібліотеки / Н. П. Поляк //Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 141-147.

39. Робота з електронними ресурсами в медичних бібліотеках і бібліотеках вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів [Електронний ресурс] : збірник регламентуючих документів / автори-укладачі: О. М. Бруй, Т. Б. Павленко ; Національна наукова медична бібліотека України, Харківський національний медичний університет , Секція працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації. – Електронне видання. – Київ : УБА, 2015. – 1 оптичний диск (57 с.).

40. Серпухова В. М. Современные технологии в реализации воспитательного потенциала библиотеки медицинского вуза / В.М. Серпухова, О.В. Озеркина // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 156-160.

41. Ширяева Е. А  От традиционного каталога до электронного навигатора (из истории системы каталогов Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета) / Ширяева Е.А. // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 177-183.

42. Электронный бюллетень как инструмент продвижения библиотеки, книги и чтения / О. А. Русанова, Е. Н. Тесленко, О. В. Сохарь, Д. В. Заводнова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 153-156.