Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

1. Белякова Т. В. Формирование библиотечного фонда медицинских библиотек Украины в современных условиях / Т. В. Белякова // Библиотечное дело — 2013: библиотечно-информационная деятельность в современной системе информации, документных коммуникаций и культуры: материалы восемнадцатой междунар. науч. конф. (Москва, 24‑25 апреля 2013 г.). – Ч. ІІ. – М.: МГУКИ, 2013. – С. 234-236.

2. Белякова Т. В. Ценностные ориентации студенчества. Деятельность вузовских библиотек по укреплению нравственности [Электронный ресурс] / Т. В. Белякова, И. В. Камлык  // Традиционные ценности в условиях глобализации : материалы IХ Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений. – Курск, 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

3. Епідеміологічні дослідження: пошук доказової інформації / Т. О. Чумаченко, І. В. Киричок, С. А. Кравченко, І. І. Несвижська // Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби. – 2013. – № 2. – С. 23-29.

 4. Киричок И. В. Духовно-гуманистические основы профессиональной деятельности врача: просветительская роль библиотеки университета / И. В. Киричок // Університетська бібліотека та інформаційні сервіси для науки та освіти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 10 жовтня 2013 року. - Х., 2013. - С. 52-57.

5. Киричок И. В. Некоторые аспекты государственного подхода к организации общественной медицины в Российской империи (17-нач. 20 вв.): по страницам редких и ценных изданий / И. В. Киричок, И. В. Камлык // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук ХНМУ, 4-11 листоп. 2013 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. А. Мац]. - Х., 2013. - С. 43-45.

6. Киричок І.В. Основи інформаційного пошуку. Медичні ресурси Інтернет : навчально-методичний посібник / І.В. Киричок, Т.Б. Павленко, С.А. Кравченко. – Харків: ХНМУ, 2013. – 56 с.

7. Киричок И.В. Основы информационного поиска. Медицинские ресурсы Интернет: учебно-методическое пособие / И.В. Киричок, Т.Б. Павленко, С.А. Кравченко. – Харьков: ХНМУ, 2013. – 53 с.

8. Павленко Т.Б. Swot-аналіз як інструмент стратегії розвитку бібліотеки університету / Т.Б. Павленко // Університетська бібліотека та інформаційні сервіси для науки та освіти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 10 жовтня 2013 р. / НФаУ. – Х., 2013. – С. 57-63.

9. Павленко Т. Б. Роль бібліотеки університету у впровадженні відкритого доступу до наукової інформації та знань [тези] / Т. Б. Павленко, І. В. Киричок // Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 15–16 травня 2013 року. – К., 2013. – С. 49-51.

10. Павленко Т.Б. Веб-сайт бібліотеки – оптимальний шлях доступу до інформаційних ресурсів : матеріали науково-практичної конференції «Бібліотека вищого навчального закладу: складові успішної діяльності», Харків, 30 жовтня 2013 р. / Т.Б. Павленко // Вісник наукової бібліотеки: вип. 3: Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно-патріотичного виховання студентської молоді / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Х., 2013. – С.160-165.