Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

1.Белякова Т. В. История медицинских библиотек г. Харькова – крупнейшего центра медицинской науки Украины [доклад] / Т. В. Белякова // Библиотечное дело–2011: Библиотечно-информационная деятельность в условиях модернизации общества : Скворцовские чтения : материалы XVI Международной научной конференции, 27–28 апреля2011 г., Москва. – М. : МГУКИ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM);12 см. — Систем. требования: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Название с контейнера. 

2.Белякова Т. В. Роль библиотеки медицинского вуза в духовно-нравственном воспитании врача [доклад] / Т. В. Белякова, И. В. Камлык // Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования : К 90-летию Высокопреосвященнейшего Никодима, Митрополита Харьковского и Богодуховского : тезисы Всеукраинской научно-практической конференции, 24–25 марта 2011 года. – Харьков, 2011. С. – 26–29. 

3.Бєлякова Т. В. Галузева система наукової медичної інформації [доповідь] / Т. В. Бєлякова  // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17–19 травня 2011 року. – К., 2011. – С. 244.

4.Бєлякова Т. В. Медичні бібліотеки України в сучасному трансформаційному просторі [доповідь] / Т. В. Бєлякова  // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції, 17–19 травня 2011 року, Харків. – Х. : ХДАК, 2011. – С. 219–221. 

5.Бєлякова Т. В. Праці науковців медичних вузів м. Харкова у фондах університетських бібліотек [доповідь] / Т. В. Бєлякова  // Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 26–27 травня 2011 року. – Х., 2011. – С. 91–94. 

6.Іванова Ізабелла Шакирівна : біобібліографічний покажчик / упорядник І. В. Киричок ; Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету. – Х., 2011. – 28 с. – (Корифеї бібліотечної справи). 

7.Киричок И. В. Информационно-библиотечное обеспечение англоязычного обучения студентов в медицинском вузе / И. В. Киричок, Т. А. Хицун // Від XIX до XXI століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 12–14 жовтня 2011 р. – Х., 2011. – С. 217–221. 

8.Киричок И. В. Научная библиотека ХНМУ в информационно-библиотечном обеспечении студентов англоязычной формы обучения / И. В. Киричок, Т. А. Хицун // Сучасний стан, проблеми та перспективи англомовного навчання у ХНМУ : матеріали XLV навчально-методичної конференції, 17 листопада 2011 року, м. Харків. – Х. : ХНМУ, 2011. – С. 101–105.

9.Киричок І. В. Додаткові послуги в практиці університетської бібліотеки [доповідь] / І. В. Киричок // Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26–27 травня 2011. – Х., 2011. – С. 78–82.

10.Киричок І. В. Молодий науковець у фокусі інформаційно-бібліотечного обслуговування університетської бібліотеки [доповідь] / І. В. Киричок // Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали школи-семінару м. Харків, 8 квітня 2011. – Х. : УІПА, 2011. – С. 16–18.

11.Киричок І. В. Науково-дослідний вектор у діяльності університетської бібліотеки (до 90-річчя Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету) [доповідь] / І.В.Киричок // Короленківські читання 2010 року: Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону : матеріали XIII науково-практичної конференції 7–8 жовтня 2010 року, Харків. – Х., 2011. – С. 32–44.

12.Киричок І. В. Семінари молодих вчених як захід з бібліотечно-інформаційного супроводження наукової роботи [доповідь] / І. В. Киричок // Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення медичної галузі України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19–20 травня 2010 р. – К., 2011. – С. 90–95.

13.Костюкевич Т. В. Скарбниця бібліотеки: унікальні колекції у фонді / Т. В. Костюкевич // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – C. 24–25.

14.Кравченко С. А. Создание веблиографии в библиотеке медицинского вуза [доклад за круглым столом «Створення бібліографічної продукції як сегмент науково-бібліографічної діяльності бібліотек», НБ ХНУРЭ, Харьков, 31 марта 2011 года] / С. А. Кравченко, И. В. Киричок // Репозитарій ХНМУ. – 2014. – Режим доступа : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6683.

15.Начало века : альманах [Творческие искания сотрудников, преподавателей и студентов Харьковского национального медицинского университета] / ред. кол. : В. М. Лесовой (гл. ред.), И. В. Летик (отв. секр.), Л. А. Силаева (рук. авт. кол.), Н. Д. Гаевая, И. В. Запорожец, Ж. М. Перцева. — Харьков : ХНМУ, 2011. — 88 с., ил.

16.Павленко Т. Б. Зведений електронний каталог медичних бібліотек України: погляд учасника проекту [доповідь] / Т.Б. Павленко // Корпоративні проекти та новітні технічні рішення для бібліотек: технологічний та економічний аналіз : матеріали науково-практичного семінару, Харків, 2 грудня 2011 року / НТУ «ХПІ». – Х., 2011. (у друку)

17.Павленко Т. Б. Інтеграція бібліотечно-інформаційних ресурсів – складова єдиного інформаційного простору інфраструктури медичного університету [доповідь] / Т.Б. Павленко // Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26–27 травня 2011. – Х., 2011. – С.  36–40.

18.Серпухова В. М. Творчество Михаила Булгакова – писателя и врача / В. М. Серпухова // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : Матеріали науково-практичної конференції. Вип. 5. – Х., 2011. – С. 152–153.