Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

1. Белякова Т. В. Информационная безопасность фондов. Документы по биоэтике в фондах медицинских библиотек Украины [Электронный ресурс] / Т. В. Белякова // Образование и воспитание гражданина в контексте церковно-общественного сотрудничества (материалы VIII Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений.  - Курск, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)/

2. Белякова Т. В. Книжные раритеты в фондах медицинских библиотек /Т. В. Белякова // Библиотечное дело-2012 : библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, культуры и образования: материалы семнадцатой междунар. науч. конф. ( Москва, 25-26 апреля 2012г. ). - Ч. II. - М. : МГУКИ, 2012. - С. 221-222.

3. Белякова Т. В. О возрождении духовного чтения / Т. В. Белякова Т. В., И. В. Камлык // Возрождение духовности в современном мире; взаимодействие Церкви и образования: тезисы междунар. Научно-практ. Конф., 26-27 апреля 2012 г. - Х.: ХНМУ им. В. Н. Каразина, 2012. - С. 28-30

4. Бєлякова Т. В. Інституціональні репозитаріі : відкритий доступ до наукової інформації / Т. В. Белякова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. (22-23 листопада 2012 року) / Харк. держ. акад. культури; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. - Х.: ХДАК, 2012. - С. 182-184.

5. Камлык И. В. Хирург, Ученый, Святитель [Святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий)] : (обзор литературы) [доклад] / И. В. Камлык // Актуальні проблеми духовності: сучасні реалії та перспективи : матеріали навчально-методичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 135-річчю з дня народження видатного лікаря, архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького), 18 квітня 2012 р. / ХНМУ. – Х., 2012. – С. 53–54.

6. Киричок И. В. Англоязычный читатель: организация информационно-библиотечного обслуживания в университетской библиотеке [доклад] / И. В. Киричок // Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 16–17 травня 2012 р. - Полтава, 2012. - С. 52-54.

7. Киричок И. В. Роль библиотеки в процессе обучения англоязычных студентов-медиков [доклад] / И. В. Киричок // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 19-й Международной конференции «Крым 2012», 2–10 июня 2012 года. – М., 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.  – Название с диска.

8. Киричок І. В. Цінні видання як відображення розвитку медичної науки Слобожанщини 18–19 ст. [доповідь] / І. В. Киричок, Т. В. Костюкевич // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпечення науково-освітнього процесу : матеріали виступів учасників «круглого столу» (Харків, 29 березня 2012 р.) / за заг. ред. Н.П. Пасмор. – Х., 2012. – С.  29–33.

9. Павленко Т. Б. Репозитарій як частина електронної колекції бібліотеки університету [тези] / Т. Б. Павленко // Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 16–17 травня 2012 р. – Полтава, 2012. - С. 91-93.

10.Павленко Т. Б. Складові успіху корпоративних проектів (досвід медичних бібліотек України) : [доповідь-презентація] / Т. Б. Павленко // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад. Н.І. Капустіна]. – Х., 2013. – С. 62-67.